Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

НАДЛЕЖНОСТ

Скупштина града Панчеваје на седници одржаној 24.11.2008. године донела одлуку о градској управи града Панчева којим ствара правни основ за формирање локалне пореске администрације - Секретаријата за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода, који  је почео са радом 01.01.2009.године.

 

Скупштина града Панчева је на седници одржаној 11.03.2011.године донела одлуку о промени назива Секретаријата, тако да се од 19.03.2011.године зове Секретаријат за пореску администрацију.

 

 

Секретаријат за пореску администрацију врши  :

- утврђивање, контролу и наплату изворних прихода остварених на територији Града из регистра обвезника изворних прихода;

- канцеларијску и теренску контролу ради провере утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе;

- послове првостепеног поступка код утврђивања изворних прихода Града;
- пружање  стручне помоћи  пореским обвезницима по основу изворних јавних прихода;
- води пореско књиговодство за изворне приходе Града ;
- издаје уверења правним лицима, предузетницима и физичким лицима о чињеницама о којима води службену евиденцију и
-примењује јединствени информациони систем за изворне јавне приходе
 
Радом Секретаријата за пореску администрацију руководи:
 
Секретар Секретаријата : Милица Марјановић,
Телефон : 013/351-023, 013/308-755
Канцеларија : 815
Електронска адреса : milica.marjanovic@pancevo.rs
 
Помоћник секретара : Љубица Валашко
Телефон: 013/351-023, 013/308-917
Канцеларија : 813
Електронска адреса : ljubica.valasko@pancevo.rs
 
Шеф одељења за утврђивање
И контролу : Маријана Нинић
Канцеларија :813
Телефон: 013/351-023, 013/308-917
Електронска адреса : marijana.ninic@pancevo.rs
 
Шеф одељења за наплату,пореско књиговодство
и извештавање: Мартина Сирома
Канцеларија :817
Телефон:013/351-023,013/308-916
Електронска адреса : martina.siroma@pancevo.rs
 
Све информације о стању на рачунима које администрира Секретаријат, као и обрасце пријава и помоћ око попуњавања истих, обвезници могу добити у Услужном центру градске управе на услужним местима број 16 и 17, телефон број 308-764.
Радно време :
понедељак - петак    8 - 15 часова
среда                             8 -19  часова
 
ПРИЈЕМ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА ВРШИ СЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ИСКЉУЧИВО У ПЕРИОДУ ОД 08 ДО 12 ЧАСОВА У КАНЦЕЛАРИЈИ 819

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
 

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике:

 

 • правна,

 • физичка лица и предузетнике (пореза на имовину, комуналне таксе, посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине....) о следећем:

 

1. Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл.РС број 68 /201 4 ) који је ступио на снагу 04.07.2014 . године.

 

Најважније измене и допуне у вези са администрирањем изворних прихода су :

 

 • Изменама чл. 7. ст (7) , који прописује да Пореска управа квартално, са пресеком стања на последњи дан у последњем месецу квартала, не објављује обавештења о износу дуга свих пореских обвезника , већ објављује на својој интернет страни назив, односно име и презиме, ПИБ и износ пореског дуга пореских дужника, и то правних лица са пореским дугом у износу од 20.000.000 динара и вишем и предузетника са пореским дугом у износу од 5.000.000 динара и вишем, чиме обавеза чувања службене тајне није повређена.


 

 • Изменама чл. 19. прописује се да пореску обавезу може да испуни друго лице које према пореском закону није одговорно за испуњење пореске обавезе.


 

 • Изменама чл. 23. се прецизира да неплаћена пореска обавеза пореског обвезника - правног лица над којим је правоснажним решењем закључен стечајни поступак банкротством, престаје , осим ако је ради њене наплате уписано заложно право у јавним књигама или регистрима, односно ако је, поред пореског обвезника, друго лице одговорно за њено испуњење.


 

 • Изменама чл. 26 . јасније су прецизирани случајеви у којима се не може доделити ПИБ

 • 1) правном лицу чији оснивач - правно лице, предузетник или физичко лице има доспеле, а неизмерене обавезе по основу јавних прихода настале у вези са обављањем делатности;

 • 2) правном лицу чији је оснивач физичко лице које је истовремено оснивач и другог привредног субјекта који има неизмирених обавеза по основу јавних прихода у вези са обављањем делатности;

 • 3) правном лицу насталом статусном променом издвајања уз оснивање, односно мешовитог издвајања у складу са законом којим се уређују привредна друштва, ако правно лице које је предмет поделе има неизмерене обавезе по основу јавних прихода;

4) предузетнику који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода, настале у

вези са обављањем делатности.


 

 • Изменама чл. 29 . прописује се да орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају делатност организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају делатност, може брисати пореског обвезника - предузетника из прописаног регистра без доказа о престанку пореских обавеза.


 

 • Изменама чл. 36 . прецизиран је начин достављања пореских аката:

 • (1) Порески акт доставља се пореском обвезнику слањем препоручене пошиљке, обичне пошиљке или преко службеног лица пореског органа.

 • (2) Порески акт сматра се достављеним пореском обвезнику када се уручи пореском обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику, његовом пореском пуномоћнику или његовом заступнику по службеној дужности.

 • (3) Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, порески акт сматра се достављеним даном уручења, а ако уручење није било могуће, порески акт сматра се достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти.

 • (4) Ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке, порески акт сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти.

 • (5) Достављање пореског акта пореском обвезнику - правном лицу и предузетнику врши се на адресу његовог седишта уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре.

 • (6) Достављање пореског акта пореском обвезнику - физичком лицу врши се на адресу његовог пребивалишта, односно боравишта.

 • (7) Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се достављеним и када се уручи лицу запосленом код правног лица.

 • (8) Ако је порески обвезник физичко лице, укључујући и предузетника, порески акт сматра се достављеним и када се уручи пунолетном члану његовог домаћинства у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, односно лицу запосленом код предузетника.

 • (9) Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 7. и 8. овог члана одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем пореског акта, ако лице које врши достављање о томе сачини службену белешку.

 • (10) У случају када се порески акт сматра достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти у смислу става 3. овог члана, односно када се достављање врши у складу са ставом 4. овог члана, Пореска управа до 5-ог у месецу за претходни месец објављује на интернет страни ПИБ пореског обвезника коме је достављање извршено, као и број пореског акта чије је достављање извршено.

 • ( 11) Порески акт може се доставити и електронском поштом ако се порески обвезник сагласи са тим начином достављања. [! примењује се од 05.10.2014. године ]

 • (12) Одредбе овог члана сходно се примењују и на достављање пореског акта другом учеснику у пореском поступку.

 • (13) Пореска управа одређује начин достављања аката из ст. 1-10. овог члана.


 

 • Изменама чл. 38 . прописано је општи рок за подношење пореске пријаве-15 дана од дана настанка пореске обавезе као и одлагање обавезе подношења пореских пријава искључиво у електронском облику и то :

 • 1) порез на добит правних лица,осим порез на добит правних лица по одбитку - од 1. априла 2015. године;

 • 2) акцизе,  порез на добит правних лица по одбитку, за порез на приход од самосталних делатности за предузетнике који воде пословне књиге,порез на премије неживотног осигурања - од 1. јануара 2016. године;

 • 3) годишњи порез на доходак грађана - од 1. априла 2015. године;

4) све остале пореске облике - од 1. јануара 2017. године.


 

 • Изменама чл. 68 .

(1)Дан плаћања пореза је дан када је:

3) дуговани износ пореза за који је порески обвезник - физичко лице, а који се утврђује самоопорезивањем, односно по решењу, осим по основу прихода од самосталне делатности, уплаћен на пореској благајни;

 • (4) Ако порески обвезник поднесе захтев за плаћање пореза путем прекњижавања , даном плаћања пореза сматра се:

 • 1) дан на који је доспео порез који се плаћа путем прекњижавања, ако на тај дан постоји више плаћени порез по другом основу, или

 • 2) дан на који је порез по другом основу плаћен у износу већем од дугованог, ако је порез који се плаћа путем прекњижавања раније доспео.

 • (5) Дан плаћања пореза из става 4. овог члана одређује се на основу чињеничног стања на дан одлучивања по захтеву.

(6) Дан на који је порез на додату вредност плаћен у износу већем од дугованог у смислу става 4. овог члана је дан на који порески обвезник има право да поднесе захтев за повраћај неискоришћеног износа пореског кредита у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.


 

 • Изменама чл. 70 .

 • (1) Порески обвезник одређује приликом уплате врсту дугованог пореза које плаћа.

 • (2) Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу:

 • 1) трошкови наплате;

 • 2) камата;

3) износ главне пореске обавезе.


 

 • Изменама чл. 71 .

(1) Пореска управа ће пореском обвезнику који, у целости или делимично, није о доспелости платио порез, односно споредно пореско давање осим у случају из члана 74. став 7. тачка 1) овог закона, послати опомену о врсти и износу пореза, односно споредних пореских давања доспелих за наплату, у року од 30 дана од дана доспелости, којом му налаже да доспели износ плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана уплате доспелог пореза, односно споредних пореских давања.

 • Изменама чл. 73 .

Извршенесу измене одредаба које уређују одлагање плаћања пореског дуга:

Пореска управа - локална пореска администрација може, на писмени и образложени захтев пореског обвезника, у целости или делимично, одложити плаћање дугованог пореза , независно од доспелости, под условом да плаћање пореског дуга на дан доспелости:

за пореског обвезника представља , односно представљаће непримерено велико оптерећење;

наноси , односно нанеће битну економску штету пореском обвезнику.

(4) Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити једнократно одлагање или плаћање дугованог пореза на рате, али најдуже до 24 месеца, уз могућност коришћења одложеног плаћања за првих 12 месеци , при чему износ најмање рате не може бити мањи од 50% износа највеће рате.

 • Изменама чл. 74 .

Ако се дуговани порез обезбеђује хипотеком, залогом или јемством другог лица, средства обезбеђења не могу бити мања од 120% висине дугованог пореза чија се наплата обезбеђује.

Висине дугованог пореза за које се од пореског обвезника не захтева се испуњење услова за одлагање пореског дуга , као ни давање средстава обезбеђења наплате, су повећани и износ е :

 • 1) за правно лице - до 1.000.000 динара;

 • 2) за предузетника - до 200.000 динара;

 • 3) за физичко лице - до 100.000 динара.

Ако се порески обвезник не придржава рокова из решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико за време одлагања плаћања дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа ће по службеној дужности укинути решење и доспели а неплаћени порески дуг наплатити у поступку принудне наплате над обвезником.

 • Изменама чл. 78 .

 • Покретање поступка принудне наплате пореза има за последицу:

 • увећање целокупног пореског дуга по основу изворних прихода који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате (у даљем тексту: увећање пореског дуга).

Износ увећања пореског дуга је приход јединице локалне самоуправе тј. исти припада буџету јединице локалне самоуправе.

 • Изменама чл. 114д .

 • (1) Застарелост се прекида сваком радњом Пореске управе предузетом против пореског дужника у циљу утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања, односно радњом пореског обвезника предузетом у циљу остваривања права на повраћај, порески кредит, рефакцију и рефундацију, као и намирење доспелих обавеза путем прекњижавања и повраћај споредних пореских давања.

(2) После прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у рок за застарелост.

 • Додат је нов чл. 114з који гласи:

 • (1) Застарелост права Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања не тече:

 • 1) за време од покретања управног спора до правоснажности судске одлуке;

 • 2) за време када је другим законом прописано да се порески поступак не може отпочети, односно да се започети порески поступак прекида.

(2) Време трајања застоја застарелости из става 1. овог члана не рачуна се у рок за застарелост.

 • Изменама чл. 122.

Продужава се рок за подношење примедби пореског обвезника на записник о канцеларијској контроли и рок за разматрање истих од стране пореског инспектора, са три на пет дана од дана пријема записника, односно од дана пријема примедби на записник . Такође се Пореској управи-Локалној пореској администрацији даје могућност (почев од дана од ког се пореске пријаве подносе искључиво у електронском облику тј. од 1. октобра 2015. годинекад се ради о изворним приходима ) да уместо пореског обвезника поднесе пореску пријаву, уколико порески обвезник то не учини по налогу из решења канцеларијске контролеа аналогно томе изменама у чл. 129. по налогу из решења теренске контроле.


 

У делу Закона којим су уређене казнене одредбе усвојене су значајне измене, пре свега у циљу уједначаваља, обједињавања и поштравања прекршајне политике у домену пореских прописа и усаглашавања ЗПППА са законом о прекршајима и са Кривичним закоником

Распони прописаних казни прилагођени су тежини прекршаја и врсти пореског обвезника, а најбитније измене кад се ради о пореским обвезницима физичким лицима

Новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, које није предузетник ако:

Пореској управи не поднесе, или не поднесе у законском или додатном року пореску пријаву, или ако је поднесе непотписану, или у пријаву унесе нетачне податке, а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без потребне документације и доказа од значаја за утврђивање пореза ( члан 25. тачка 2), члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. став 1. и члан 41 );

Порески обвезник физичко лице које није предузетник, који не изврши уплату пореза утврђеног у пореској пријави, односно решењем Пореске управе-Секретаријата казниће се новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 динара ( члан 25. тачка 6).

 
Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике да је Влада Републике Србије 28.02.2013.године донела Закључак 05 Број 43-1688/2013 којим је сагласна да се рок 31.јануар 2013.године, из Закона о условном отпису камате и мировању пореског дуга("Сл.гл.РС"бр.119/12), до којег су порески обвезници били у обавези да уплате текуће обавезе доспеле за плаћање почев од 01.новембра 2012.године помери на 31.03.2013.године, и да се све уплате извршене до 31.марта 2013.године сматрају као измирење текућих обавеза па да самим тим могу да користе права из Закона о условном отпису камате и мировању пореског дуга.
Секретаријат за пореску администрацију је почетком јануара 2013.године пореским обвезницима доставио обавештења о стању дуга и условима за отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених изворних прихода буџета града доспелих за плаћање закључно са 31.10.2012.године.
Обавештавају се порески обвезници који до 31.01.2013.године нису извршили уплате текућих обавеза доспелих за плаћање почев од 1.новембра 2012.године до 31.децембра 2012.године, да исте уплате најкасније до 31.марта 2013.године заједно са обрачунатом каматом од дана доспећа обавезе до дана уплате како би могли да остваре права из Закона о условном отпису камате и мировању пореског дуга.
Такође напомињемо да порески обвезници имају обавезу да поштују и други услов из закона а то је да редовно плаћају текуће обавезе у периоду мировања главног дуга.
Све додатне информације и помоћ порески обвезници могу добити на следеће бројеве телефона: 013/351-023, 013/308-735, 013/308-732, 013/308-835, 013/308-917, 013/308-916 .

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID