Zvanična prezentacija grada Pančeva
GradskaUpravaN.jpg


SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

NADLEŽNOST

Skupština grada Pančevaje na sednici održanoj 24.11.2008. godine donela odluku o gradskoj upravi grada Pančeva kojim stvara pravni osnov za formiranje lokalne poreske administracije – Sekretarijata za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda, koji  je počeo sa radom 01.01.2009.godine.

 

Skupština grada Pančeva je na sednici održanoj 11.03.2011.godine donela odluku o promeni naziva Sekretarijata, tako da se od 19.03.2011.godine zove Sekretarijat za poresku administraciju.

 

 

Sekretarijat za poresku administraciju vrši  :

- utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda ostvarenih na teritoriji Grada iz registra obveznika izvornih prihoda;

- kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze;

- poslove prvostepenog postupka kod utvrđivanja izvornih prihoda Grada;
- pružanje  stručne pomoći  poreskim obveznicima po osnovu izvornih javnih prihoda;
- vodi poresko knjigovodstvo za izvorne prihode Grada ;
- izdaje uverenja pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju i
-primenjuje jedinstveni informacioni sistem za izvorne javne prihode
 
Radom Sekretarijata za poresku administraciju rukovodi:
 
Sekretar Sekretarijata : Milica Marjanović,
Telefon : 013/351-023, 013/308-755
Kancelarija : 815
Elektronska adresa : milica.marjanovic@pancevo.rs
 
Pomoćnik sekretara : Ljubica Valaško
Telefon: 013/351-023, 013/308-917
Kancelarija : 813
Elektronska adresa : ljubica.valasko@pancevo.rs
 
Šef odeljenja za utvrđivanje
I kontrolu : Marijana Ninić
Kancelarija :813
Telefon: 013/351-023, 013/308-917
Elektronska adresa : marijana.ninic@pancevo.rs
 
Šef odeljenja za naplatu,poresko knjigovodstvo
i izveštavanje: Martina Siroma
Kancelarija :817
Telefon:013/351-023,013/308-916
Elektronska adresa : martina.siroma@pancevo.rs
 
Sve informacije o stanju na računima koje administrira Sekretarijat, kao i obrasce prijava i pomoć oko popunjavanja istih, obveznici mogu dobiti u Uslužnom centru gradske uprave na uslužnim mestima broj 16 i 17, telefon broj 308-764.
Radno vreme :
ponedeljak - petak    8 - 15 časova
sreda                             8 -19  časova
 
PRIJEM PORESKIH OBVEZNIKA - PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA VRŠI SE SVAKOG RADNOG DANA ISKLJUČIVO U PERIODU OD 08 DO 12 ČASOVA U KANCELARIJI 819

 
O B A V E Š T E NJ E

 
 

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike:

 

 • pravna,

 • fizička lica i preduzetnike (poreza na imovinu, komunalne takse, posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine....) o sledećem:

 

1. Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.gl.RS broj 68/2014) koji je stupio na snagu 04.07.2014. godine.

 

Najvažnije izmene i dopune u vezi sa administriranjem izvornih prihoda su:

 

 • Izmenama čl.7. st (7) , koji propisuje da Poreska uprava kvartalno, sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, ne objavljuje obaveštenja o iznosu duga svih poreskih obveznika, već objavljuje na svojoj internet strani naziv, odnosno ime i prezime, PIB i iznos poreskog duga poreskih dužnika, i to pravnih lica sa poreskim dugom u iznosu od 20.000.000 dinara i višem i preduzetnika sa poreskim dugom u iznosu od 5.000.000 dinara i višem, čime obaveza čuvanja službene tajne nije povređena.


 

 • Izmenama čl. 19. propisuje se da poresku obavezu može da ispuni drugo lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje poreske obaveze.


 

 • Izmenama čl. 23. se precizira da neplaćena poreska obaveza poreskog obveznika - pravnog lica nad kojim je pravosnažnim rešenjem zaključen stečajni postupak bankrotstvom, prestaje, osim ako je radi njene naplate upisano založno pravo u javnim knjigama ili registrima, odnosno ako je, pored poreskog obveznika, drugo lice odgovorno za njeno ispunjenje.


 

 • Izmenama čl. 26. jasnije su precizirani slučajevi u kojima se ne može dodeliti PIB

 • 1) pravnom licu čiji osnivač - pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ima dospele, a neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti;

 • 2) pravnom licu čiji je osnivač fizičko lice koje je istovremeno osnivač i drugog privrednog subjekta koji ima neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda u vezi sa obavljanjem delatnosti;

 • 3) pravnom licu nastalom statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, odnosno mešovitog izdvajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako pravno lice koje je predmet podele ima neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda;

4) preduzetniku koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, nastale u

vezi sa obavljanjem delatnosti.


 

 • Izmenama čl. 29. propisuje se da organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika - preduzetnika iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza.


 

 • Izmenama čl. 36. preciziran je način dostavljanja poreskih akata:

 • (1) Poreski akt dostavlja se poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa.

 • (2) Poreski akt smatra se dostavljenim poreskom obvezniku kada se uruči poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, njegovom punomoćniku, njegovom poreskom punomoćniku ili njegovom zastupniku po službenoj dužnosti.

 • (3) Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije bilo moguće, poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti.

 • (4) Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem obične pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti.

 • (5) Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku - pravnom licu i preduzetniku vrši se na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre.

 • (6) Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku - fizičkom licu vrši se na adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta.

 • (7) Ako je poreski obveznik pravno lice, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči licu zaposlenom kod pravnog lica.

 • (8) Ako je poreski obveznik fizičko lice, uključujući i preduzetnika, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči punoletnom članu njegovog domaćinstva u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno licu zaposlenom kod preduzetnika.

 • (9) Dostavljanje se, u smislu ovog zakona, smatra urednim i kada lica iz st. 7. i 8. ovog člana odbiju da prime poreski akt ili odbiju da potpišu prijem poreskog akta, ako lice koje vrši dostavljanje o tome sačini službenu belešku.

 • (10) U slučaju kada se poreski akt smatra dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti u smislu stava 3. ovog člana, odnosno kada se dostavljanje vrši u skladu sa stavom 4. ovog člana, Poreska uprava do 5-og u mesecu za prethodni mesec objavljuje na internet strani PIB poreskog obveznika kome je dostavljanje izvršeno, kao i broj poreskog akta čije je dostavljanje izvršeno.

 • (11) Poreski akt može se dostaviti i elektronskom poštom ako se poreski obveznik saglasi sa tim načinom dostavljanja. [!primenjuje se od 05.10.2014. godine]

 • (12) Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na dostavljanje poreskog akta drugom učesniku u poreskom postupku.

 • (13) Poreska uprava određuje način dostavljanja akata iz st. 1-10. ovog člana.


 

 • Izmenama čl. 38. propisano je opšti rok za podnošenje poreske prijave-15 dana od dana nastanka poreske obaveze kao i odlaganje obaveze podnošenja poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku i to :

 • 1) porez na dobit pravnih lica,osim porez na dobit pravnih lica po odbitku - od 1. aprila 2015. godine;

 • 2) akcize,  porez na dobit pravnih lica po odbitku, za porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige,porez na premije neživotnog osiguranja - od 1. januara 2016. godine;

 • 3) godišnji porez na dohodak građana - od 1. aprila 2015. godine;

4) sve ostale poreske oblike - od 1. januara 2017. godine.


 

 • Izmenama čl. 68.

(1)Dan plaćanja poreza je dan kada je:

3) dugovani iznos poreza za koji je poreski obveznik - fizičko lice, a koji se utvrđuje samooporezivanjem, odnosno po rešenju, osim po osnovu prihoda od samostalne delatnosti, uplaćen na poreskoj blagajni;

 • (4) Ako poreski obveznik podnese zahtev za plaćanje poreza putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se:

 • 1) dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćeni porez po drugom osnovu, ili

 • 2) dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo.

 • (5) Dan plaćanja poreza iz stava 4. ovog člana određuje se na osnovu činjeničnog stanja na dan odlučivanja po zahtevu.

(6) Dan na koji je porez na dodatu vrednost plaćen u iznosu većem od dugovanog u smislu stava 4. ovog člana je dan na koji poreski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.


 

 • Izmenama čl. 70.

 • (1) Poreski obveznik određuje prilikom uplate vrstu dugovanog poreza koje plaća.

 • (2) Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

 • 1) troškovi naplate;

 • 2) kamata;

3) iznos glavne poreske obaveze.


 

 • Izmenama čl. 71.

(1) Poreska uprava će poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, odnosno sporedno poresko davanje osim u slučaju iz člana 74. stav 7. tačka 1) ovog zakona, poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, u roku od 30 dana od dana dospelosti, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja.

 • Izmenama čl. 73.

Izvršenesu izmene odredaba koje uređuju odlaganje plaćanja poreskog duga:

Poreska uprava – lokalna poreska administracija može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, nezavisno od dospelosti, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti:

za poreskog obveznika predstavlja , odnosno predstavljaće neprimereno veliko opterećenje;

nanosi , odnosno naneće bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

(4) Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje dugovanog poreza na rate, ali najduže do 24 meseca, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci, pri čemu iznos najmanje rate ne može biti manji od 50% iznosa najveće rate.

 • Izmenama čl. 74.

Ako se dugovani porez obezbeđuje hipotekom, zalogom ili jemstvom drugog lica, sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

Visine dugovanog poreza za koje se od poreskog obveznika ne zahteva se ispunjenje uslova za odlaganje poreskog duga, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate, su povećani i iznose:

 • 1) za pravno lice - do 1.000.000 dinara;

 • 2) za preduzetnika - do 200.000 dinara;

 • 3) za fizičko lice - do 100.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje i dospeli a neplaćeni poreski dug naplatiti u postupku prinudne naplate nad obveznikom.

 • Izmenama čl. 78.

 • Pokretanje postupka prinudne naplate poreza ima za posledicu:

 • uvećanje celokupnog poreskog duga po osnovu izvornih prihoda koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate (u daljem tekstu: uvećanje poreskog duga).

Iznos uvećanja poreskog duga je prihod jedinice lokalne samouprave tj. isti pripada budžetu jedinice lokalne samouprave.

 • Izmenama čl. 114d.

 • (1) Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno radnjom poreskog obveznika preduzetom u cilju ostvarivanja prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja i povraćaj sporednih poreskih davanja.

(2) Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost.

 • Dodat je nov čl. 114z koji glasi:

 • (1) Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne teče:

 • 1) za vreme od pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke;

 • 2) za vreme kada je drugim zakonom propisano da se poreski postupak ne može otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida.

(2) Vreme trajanja zastoja zastarelosti iz stava 1. ovog člana ne računa se u rok za zastarelost.

 • Izmenama čl. 122.

Produžava se rok za podnošenje primedbi poreskog obveznika na zapisnik o kancelarijskoj kontroli i rok za razmatranje istih od strane poreskog inspektora, sa tri na pet dana od dana prijema zapisnika, odnosno od dana prijema primedbi na zapisnik . Takođe se Poreskoj upravi-Lokalnoj poreskoj administraciji daje mogućnost (počev od dana od kog se poreske prijave podnose isključivo u elektronskom obliku tj. od 1. oktobra 2015. godinekad se radi o izvornim prihodima ) da umesto poreskog obveznika podnese poresku prijavu, ukoliko poreski obveznik to ne učini po nalogu iz rešenja kancelarijske kontrolea analogno tome izmenama u čl. 129. po nalogu iz rešenja terenske kontrole.


 

U delu Zakona kojim su uređene kaznene odredbe usvojene su značajne izmene, pre svega u cilju ujednačavalja, objedinjavanja i poštravanja prekršajne politike u domenu poreskih propisa i usaglašavanja ZPPPA sa zakonom o prekršajima i sa Krivičnim zakonikom

Rasponi propisanih kazni prilagođeni su težini prekršaja i vrsti poreskog obveznika, a najbitnije izmene kad se radi o poreskim obveznicima fizičkim licima

Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, koje nije preduzetnik ako:

Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u zakonskom ili dodatnom roku poresku prijavu, ili ako je podnese nepotpisanu, ili u prijavu unese netačne podatke, a ne ispravi ih u propisanom roku, ili je podnese bez potrebne dokumentacije i dokaza od značaja za utvrđivanje poreza ( član 25. tačka 2), član 38. st. 2. i 3, član 40. stav 1. i član 41 );

Poreski obveznik fizičko lice koje nije preduzetnik, koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem Poreske uprave-Sekretarijata kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara ( član 25. tačka 6).

 
Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike da je Vlada Republike Srbije 28.02.2013.godine donela Zaključak 05 Broj 43-1688/2013 kojim je saglasna da se rok 31.januar 2013.godine, iz Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga("Sl.gl.RS"br.119/12), do kojeg su poreski obveznici bili u obavezi da uplate tekuće obaveze dospele za plaćanje počev od 01.novembra 2012.godine pomeri na 31.03.2013.godine, i da se sve uplate izvršene do 31.marta 2013.godine smatraju kao izmirenje tekućih obaveza pa da samim tim mogu da koriste prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga.
Sekretarijat za poresku administraciju je početkom januara 2013.godine poreskim obveznicima dostavio obaveštenja o stanju duga i uslovima za otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih izvornih prihoda budžeta grada dospelih za plaćanje zaključno sa 31.10.2012.godine.
Obaveštavaju se poreski obveznici koji do 31.01.2013.godine nisu izvršili uplate tekućih obaveza dospelih za plaćanje počev od 1.novembra 2012.godine do 31.decembra 2012.godine, da iste uplate najkasnije do 31.marta 2013.godine zajedno sa obračunatom kamatom od dana dospeća obaveze do dana uplate kako bi mogli da ostvare prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga.
Takođe napominjemo da poreski obveznici imaju obavezu da poštuju i drugi uslov iz zakona a to je da redovno plaćaju tekuće obaveze u periodu mirovanja glavnog duga.
Sve dodatne informacije i pomoć poreski obveznici mogu dobiti na sledeće brojeve telefona: 013/351-023, 013/308-735, 013/308-732, 013/308-835, 013/308-917, 013/308-916.

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID