Званична презентација града Панчева


секретаријат за заштиту животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, обухвата следеће организационе јединице:
1) Одељење за праћење стања животне средине
2) Одељење за процене утицаја, планове и програме
3) Одељење за инспекцијске послове

Секретар Секретаријата: Олга Шиповац, дипл. инж. тех.
Контакт: 013/308-784, olga.sipovac@pancevo.rs  
Канцеларија: 613

Помоћник секретара Секретаријата: Милан Глумац, дипл. правник
Контакт: 013/308-784, milan.glumac@pancevo.rs  
Канцеларија: 613

 

Шеф Одељења за инспекцијске послове:
Биљана Ђордан, дипл. инж. маш.
Контакт: 013/308-826, biljana.djordan@pancevo.rs
Канцеларија: 616

Шеф Одељења за процене утицаја, планове и програме:
Љиљана Крчадинац, дипл. инж. тех.
Контакт: 013/308-842, ljiljana.krcadinac@pancevo.rs
Канцеларија: 614

 

Шеф Одељења за праћење стања животне средине

Маријана Ромчев Радованов, дипл. инж. тех.

Контакт: 013/308-884, marijana.romcev-radovanov@pancevo.rs
 Канцеларија: 617
 Секретаријат за заштиту животне средине обавља послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом, обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши управни надзор у оквиру послова поверених законом и другим прописима донетих на основу закона.
Секретаријат управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха, доноси програме и планове квалитета ваздуха, организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода, хране, спроводи систематско мерење буке; информише јавност о квалитету животне средине, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину, даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину урбанистичких планова; успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје; спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи; обавља послове везане за заштиту од удеса, послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности, спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија; обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења; врши послове који се односе на проверу испуњености услова заштите животне средине за почетак рада и обављање делатности у складу са законом и другим прописима; учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине; прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана; припрема предлог Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије; припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију; даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове везане за старање над заштићеним природним добрима на територији Града, обавља послове везане за заштиту флоре и фауне, остварују сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.
У области заштите животне средине инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законом и другим прописима донетих на основу закона у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе; обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања; обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима; утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом; предузима мере за отклањање уочених недостатака.
 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID