Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Обавезе пореских обвезника


Права  пореских обвезника су између осталог строго прописана и Законом о пореском поступку и пореској администрацији и то тако што је цела глава број 5 посвећена правима и обавезама порескох обвезника.
Овом приликом цитирамо одредбу члана 24 Закона о пореском поступку и пореској администрацији која говори о правима пореских обвезника.
Глава пета
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА
Обавезе пореских обвезника
Члан 25.
Порески обвезник, у складу са овим законом, обавезан је да:
1) у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре;
2) поднесе пореску пријаву Пореском одељењу на прописаном обрасцу, у року и на начин уређен пореским прописима;
3) поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореско одељење, у складу са пореским прописима;
4) води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања;
5) у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по закону дужан да то сам чини;
6) плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом;
7) не омета и не спречава службена лица која учествују у пореском поступку у обављању законом утврђене дужности;
8) обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, друге финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације која обавља платни промет.
9) Буде присутан током пореске контроле
10) Извршава и друге обавезе утврђене Законом о пореском поступку и порекој администрацији и другим пореским законима.
 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID