Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове


https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

(приступ информационом систему кроз који се спроводи обједињена процедура - подношење захтева)

Таксе за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе

Тошкови издавања техничких услова Србијагас

 

 

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

(Локацијски услови, Грађевинске дозволе и Решења по члану 145.Закона)

 


 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

 

Урбанистички пројекат као урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу дела ветропарка '''Бела Анта'' на кат. парцели бр. 11890/2 К.О. Долово

    - Потврда

    - Документација

    - Идејно решење

    - Текст

 

     Урбанистички пројекат-Графичка документација

01 Катастарско-топографски план

02 Извод из ПДР-а

03 Урбанистичко регулационио решење

04 Саобраћај и инфраструктура

 

 

   Урбанистички пројекат као урбанистичко-архитектонска разрада локације кат. парц. бр. 5628 К.О.Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта за инвеститора Нокић Драгана из Панчева

    - Потврда

    - Урбанистички пројекат

 

   Урбанистички пројекат као урбанистичко-архитектонска разрада локације кат. парц. бр. 2471/3 К.О.Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање за инвеститора Град Панчево путем ЈП Градска стамбена агенција из Панчева

    - Потврда

    - Урбанистички пројекат

     Графички прилози

    - УП 1

    - УП 2

    - УП 3

    - УП 4

    - УП 5

ЈАВНИ УВИД

      Измене и допуне ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАРЧЕВО

      у трајању од 30 дана почев од 05.11.2015.године

      - Оглас за јавни увид

      - Текст плана

      Графички прилози:

       - План намене

       - План регулације

       - План инфраструктуре

     - План поделе грађ. земљишта

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

Елаборат Плана детаљне регулације Блока 115 у Омољици

 

- Оглас за рани јавни увид

- Текст

     Графички прилози:

 

- Извод из плана вишег реда

     - План намене

 

Измена Плана генералне регулације насељеног места Качарево

- Оглас за рани јавни увид

- Текст нацрта плана

Графички прилози:

- Граница обухвата плана

- План намене

- План поделе грађ. земљишта


 

ДОКУМЕНТИ

 

ЗАХТЕВИ-ОБРАСЦИ


 

 

ВОДИЧ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА

 

 

 

ВОДИЧ ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАДЈЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

 

 


*ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА

 

 

 

*РАД СА СТРАНКАМА

 

 

 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТА

 

 

 

 

  *ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ И ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА (пречишћен текст)

 

 

 

  *ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

 

 

 

  *СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

 

 

 

*СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ ДОЗВОЛА


 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

 

Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове обавља послове у вези стварања услова за уређење, обезбеђење, обављање и развој комуналних делатности  по  Закона о комуналним делатностима, обавља поверене послове у складу са Законом о планирању и изградњи, спроводи поступак исељења по Закону о становању, обавља стручне и административно-технике послове за Комисију за планове и Комисију за одређивање назива улица, учествује у припреми одлука и других општих аката у складу са наведеним  законима,
Секретаријат за  урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове подељен је на:
-
- Одељење за урбанизам
- Одељење за грађевинске и стамбено-комуналне послове
- Одељење за легализацијуОдељење за урбанизам обавља :
-стручне и административно-техничке послове за Комисију за планове. Стара се о поступку израде Просторног плана, односно урбанистичких планова, припрема предлог одлуке о изради плана,
-доноси одлуку о приступању, односно одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја планова на животну средину учествује у поступку потврђивања урбанистичких пројеката.
-Обавља послове у складу са Законом о планирању и изградњи у вези издавања информација о локацији, локацијских дозвола, потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, као и учествовање у изради нормативних аката из свих области и других послова у складу са законом

Одељење за грађевинске и стамбено-комуналне послове обавља послове који се односе на:
учествовање у стварању услова за уређење, обезбеђење обављања и развој комуналних делатности, учествовање у изради нормативних аката из ове области, старање о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности, (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом,, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, стварање услова за одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, учествовање у стварању услова за уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање).
Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградам, израду прописа из надлежности и друге послове поверене Законом о становању.
Обавља стручне и административно-техничке послове за Комисију за одређивање назива улица.

Одељење за грађевинске и стамбено-комуналне послове обавља и поверене послове по Закону о планирању и изградњи и то:
- издавање грађевинске дозволе,
-пријаве почетка извођења радова  
-решења којим се одобрава изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола : радови на инвестиционом одржавању и уклањању препрека за особе са инвалидитетом , изградња секундарних односно дистрибутивних мрежа комуаналне инфраструктуре у оквиру регулације улице као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, реконструкција , адаптација , санација , промене немене објекта без извођења радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању и спајању пословног и стамбеног простора уградња унутрашњих инсталација ( гас , струја , вода , топлотна енергијаи сл) у постојећи објекат , постављање антенских стубова и секундарних односно дистрибутивних делова електронске комуникационе  мреже појединачни електродистрибутивни и електротропреносни стубови , део ниско напонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10кв или 20кв вод , типске трансформаторске станице 10/04 кв или 20/04кв  и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04кв или 20/04 Кв до места прикључења на објекту купца ( 1 кв) , 10кв и 20кв развидна постројења , мање црпне станице и мањи ски лифтови  , прикључци на изграђену водоводну , канализациону , гасну и сл.мрежу  , компресорске јединице за гас , уређаји за испореуку гаса , соларни колектори и соларне ћелије , типски топловодни прикључци , грађење зиданих ограда
 -издавање дозволе о уклањању објекта,
-технички преглед објеката, који обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио  , образовање комисије
-издаје  решењем употребну дозволу након пријема налаза комисије за технички преглед којим је утврђено да је објекат подобан за употребу
-одобрења за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама и пловећих постројења на водном земљишту,
-измене решења о грађевинској и локацијској дозволи услед промене инвеститора,
-измена решења о грађевиснкој дозволи услед промена у грађењу, као и учествовање на -изради нормативних аката из ове области и других послова у складу са законом. Обављају и поверене послове по Закону о енергетици, (издавање енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1МW и објеката за дистрибуцију топлотне енергију, издавање лиценци) и учествује у поступку доношења нормативних аката из ове области и друге послове у складу са законом.

Одељење за легализацију спроводи поступак по захтевима који су поднети у законом одређеном року до 10.марта 2010.године, као и по захтевима који су подношени према раније важећим законима. Одељење за легализацију накнадно издаје грађевинске и употребне дозволе за објекте, односно делове објеката изграђених или реконструисаних без грађевинске дозволе и учествује у поступку доношења нормативних аката из ове области и друге послове у складу са законом.
Издају се
-решења за накнадно издавање грађевинске дозволе за породичне стамбене објекте до 300м2
-решења за накнадно издавање грађевинске дозволе за стамбене објекте са више стамбених јединица , стамбено пословне објекте , пословне и производне објекте
-решења о пријави радова за изградњу помоћног објекта
-решења за накндно издавање грађевинске дозволе за објекте изграђене из средстава буџета Републике Србије , аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе , односно средстава правних лица чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе  Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове налазе се на интернет адреси :
хттп://архива.панцево.рс/Секретаријат_за__урбанизам_градјевинске_и_стамбено_комуналне_послове-46-1

Прописи који се примењују у раду Секретаријата

Закони:

- Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11),
- Закон о ванредним ситуацијама(«Службени гласник РС», бр. 111/09, 93/12)
- Закон о јавним путевима («Службени гласник РС», бр. 101/05 и 123/07),
- Закон о железници («Службени гласник РС», бр. 18/05),
- Закон о културним добрима («Службени гласник РС», бр. 71/94),
- Закон о телекомуникацијама («Службени гласник РС», бр. 44/03 и 36/06),
- Закон о одбрани («Службени гласник РС», бр. 116/07,88/09 и 104/09),
- Закон о санитарном надзору («Службени гласник РС», бр. 125/04),
- Закон о водама («Службени гласник РС», бр. 30/10),
- Закон о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
- Закон о енергетици («Службени гласник РС», бр.57 /11),
- Закон о заштити од пожара («Службени гласник РС», бр. 112/09),
- Закон о ваздушном саобраћају («Службени гласник РС», бр. 73/10),
- Закон о црквама и верским заједницама («Службени гласник РС», бр. 36/06),
- Закон о шумама («Службени гласник РС», бр. 30/10),
- Закон о одржавању стамбених зграда («Службени гласник РС», бр. 44/95, 46/98, 1/01 и 101/05),
- Закон о оглашавању («Службени гласник РС», бр. 79/05),
- Закон о окупљању грађана («Службени гласник РС»,  бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 17/99, 29/01 и 101/05 и «Службени лист СРЈ», бр. 21/01),
- Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима («Службени гласник РС», бр. 72/09 и 18/10),
- Закон о сахрањивању и гробљима («Службени гласник СРС»,  бр. 20/77  и 6/89  и
«Службени гласник РС», бр. 101/05),
- Закон о просторном плану Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 13/96),
- Закон о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01),
- Закон о основама својинскоправних односа («Службени лист СФРЈ»,  бр. 6/80  и 36/90, «Службени лист СРЈ», бр. 29/96 и «Службени гласник РС», бр. 115/2005-др.закон),
- Закон о комуналним делатностима («Службени гласник РС», бр. 16/97 и 42/98),
- Закон о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС»,  бр. 135/04  и 88/2010)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 135/04 и 88/2010)

Правилници:

- Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката («Службени гласник РС», бр. 13/98),
- Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката («Службени гласник РС», бр. 26/11),
- Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта («Службени гласник РС», бр. 43/10),
- Правилник о начину увида у донети урбанистички план,  оверавања,  потписивања, достављања,  архивирања,  умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду («Службени гласник РС», бр. 75/03),
- Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини,  условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска,  односно градска управа («Службени гласник РС»,  бр. 75/03),
- Правилник о пројекту изведеног објекта, односно техничкој документацији о издавању одобрења за изградњу и употребне дозволе за објекте чија је изградња завршена без грађевинске дозволе («Службени гласник РС», бр. 79/06),
- Правилник о садржини,  начину и поступку израде планских докумената («Службени гласник РС», бр. 16/11),
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе («Службени гласник РС», бр. 26/10),
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе («Службени гласник РС», бр. 111/03),
- Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе («Службени гласник РС», бр. 3/10),
- Правилник о условима,  начину вођења и приступа,  као и о садржини регистра инвеститора («Службени гласник РС», бр. 55/10),
- Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,  хендикепираних и инвалидних лица («Службени гласник РС», бр. 18/97).

Градске одлуке:

     -     Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
          („Сл.лист града Панчева“ бр.25/10 и 20/11)
     -     Одлука о трошковима у поступцима код надлежних органа за послове просторног и
           урбанистичког планирања („Сл.лист града Панчева“ 25/09 и 25/10)
Одлука о постављању мањих монтажних, покретних  и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.27/11)
Одлука о зеленим површинама на територији Општине Панчево („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/2002)
Одлука о увођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/1998, 7/2004 и 2/2008)
      -    Одлука о техничком прегледу објеката («Сл.лист града Панчева» бр.21/10-пречишћен
            текст)
   

 

 

Функција: секретар  секретаријата
Име и презиме:  Синиша Јанковић, дипл.инж.арх.
Број телефона: 013/308-776

Канцеларија бр. 620
Број факса: 013/308-778
Електронска адреса: sinisa.jankovic@pancevo.rs

 

Функција: помоћник секретара  за урбанизам
Име и презиме:  Јасминка Реџовић, дипл.правник
Број телефона: 013/308-898
Канцеларија бр. 604
Електронска адреса: jasminka.pavlovic@pancevo.rs

 

Функција: помоћник секретара за грађевинске и стамбено-комуналне послове
Име и презиме:  Весна Влајковић, дипл. правник
Број телефона: 013/308-822

Канцеларија бр. 603
Електронска адреса : vesna.vlajkovic@pancevo.rs

 

Функција: помоћник секретара за легализацију
Име и презиме:  Јасмина Панарин Петровић, дипл.инж.грађ.

Број телефона: 013/308-787

Канцеларија број: 609
Електронска адреса: jasmina.panarin-petrovic@pancevo.rs

 

 

Функција: шеф одељења за урбанизам
Име и презиме:  Светлана Дракулић Стефановић, дипл.инж.арх.
Број телефона: 013/308-756

Канцеларија бр. 601
Електронска адреса : svetlana.drakulic@pancevo.rs

 

Функција: шеф одељења за грађевинске и стамбено-комуналне послове
Име и презиме:  Драгана Михаљчић-Мишковић, дипл. правник
Број телефона: 013/308-898

Канцеларија бр. 604
Електронска адреса : dragana.miskovic@pancevo.rs

 

Функција: шеф одељења за легализацију
Име и презиме: Татјана Весковић, дипл. правник
Број телефона: 013/308-771

Канцеларија бр. 606
Електронска адреса : tatjana.veskovic@pancevo.rs

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID