Званична презентација града Панчева


Лицитација пољопривредног земљишта - 2014

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 6 5 /08- др.закон и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист града Панчева“број 14/2008), Градоначелник града Панчева је дана 13 . 02 .201 5 . године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ ПАНЧЕВУ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЉАЊУ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У РАСПИСАНОМ ОГЛАСУ

 

 

Формулари за преузимање

Формулар за пријаву 2 круг физицка лица

Формулар за пријаву 2 круг правна лица

 

 Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.


    2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у  згради Градске управе града Панчева 9 спрат, сваког радног дана од 10 до 12  часова, телефон: 013/308708

 

Карте лицитација 2012 -

 

Б.Брестовац Б.Н.Село Долово Глогоњ Иваново Јабука Качарево Омољица Панчево југ Панчево север Старчево

 

Карте лицитација 2013

Панчево Бан Брестовац Долово Панчево север Иваново Јабука Омољица

 

Табела са парцелама

    3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

     4. Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп може се извршити:

за КО  Старчево                             дана  23.02.2015. год. од     12  часова
за КО  Панчево                              дана  23.02.2015. год. од     12 часова
за КО  Иваново                              дана  23.02.2015. год. од     12  часова
за КО  Долово                                дана  23.02.2015. год. од     12  часова
за КО  Омољица                            дана  23.02.2015. год. од     12  часова
за КО  Бан.Брестовац                    дана  23.02.2015. год. од     12 часова
за КО  Банатско Ново Село          дана  23.02.2015. год. од     12 часова
за КО  Јабука                                  дана  23.02.2015. год. од     12  часова
за КО  Глогоњ                                дана  23.02.2015. год. од     12  часова
за КО  Качарево                             дана  23.02.2015. год. од     12  часова

       
            Заинтересовани понуђачи за обилазак земљишта дужни су да се пријаве дан раније у згради Градске управе града Панчева ИИИ спрат, соба 309б , од 10 до 13 часова.
            
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6.  Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.


II
- Услови за пријављивање на јавно надметање-


    1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.
    2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  следећом документацијом:
- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
            - фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.
           3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

    4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

    5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

    6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке И овог огласа, за свако јавно надметање појединачно. Депозит се уплаћује на наменски подрачун Градске управе града Панчева број: 840-1580741-41, са позивом на број у коме ћете уписати број Јавног надметања за које се уплаћује депозит, назив подрачуна: „Градска управа - Закуп пољопривредног земљишта у државној својини - Панчево“, отворен код Управе за трезор, филијала Панчево.

    7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.
    8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
    9. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.
    10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
            11. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може закупити највише до 50 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је површина већа од 50 ха.
  Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине  пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.


III
  - Документација за пријављивање на јавно надметање -

    
формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан) - 2 примерка
                             (један примерак приложити у коверат са осталом потребном документацијом,                а други примерак  приложити уз запечаћени  коверат)
доказ о уплати депозита;
лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

Формулари пријаве се могу преузети сваког радног дана на портирници Градске управе града Панчева. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас подноси се у Градском услужном центру Градске Управе града Панчева, и то у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:
 Адреса: Град Панчево, Трг Краља Петра И бр.2-4, 26000 Панчево, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
 име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Текст огласа, формуларе за пријаву  могу се погледати и преузети и на интернет страници града Панчева на линку:

хттп://архива.панцево.рс/Лицитација_пољопривредног_земљиста___2013-328-1


 

IV
 - Рок за подношење пријаве -

 Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 часова, дана 25.02.2015.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у Градски услужни центар Градске управе града Панчева до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


V
- Јавно надметање -

 


Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке И. овог Огласа одржаће се у великој сали у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра И бр.2-4, и то:

 КО  Старчево                                  дана  26.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Панчево                                    дана  28.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Иваново                                   дана  26.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Долово                                     дана  26.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Омољица                                  дана  27.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Бан.Брестовац                         дана  27.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Банатско Ново Село                дана  27.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
КО  Глогоњ                                       дана  28.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Јабука                                       дана  27.02.2015. године са почетком у   08.00 часова
 КО  Качарево                                      дана  27.02.2015. године са почетком у   08.00 часова

 


VI
- Плаћање закупнине -


    Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.


VII
- Средства обезбеђења плаћања -


Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Градске управе града Панчева.
 

Ову одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Панчева и месним канцеларијама и на веб страни града Панчева, Одлуку објавити у Службеном листу града Панчева, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања Одлуке у Службеном листу града Панчева.

 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID