Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Служба за заједничке послове

 
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ


Служба за заједничке послове обавља послове планирања, организовања и реализације информационих технологија, односно планирања потребног апликативног софтвера, учествовања у изради пројектних задатака и реализацији информационог система, старања о одржавању и проширењу рачунарске мреже; израђује нормативна акта из делокруга Службе; припрема општа и појединачна акта о правима и обавезама запослених у Градској управи, обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и изабраних лица у органима града, као и вођења персоналне евиденције; послове умножавања материјала, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања зграде Града; послове противпожарне заштите, послове превоза службеним возилима и старања о њиховом одржавању, послове одбране и оперативне послове за Центар за обавештавање, као и друге послове.

Такође, Служба може на основу уговора обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација, уз накнаду. Наведени уговор закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти.
 

У Служби за заједничке послове обављају се послови од заједничког интереса за основне организационе јединице Градске управе из делокруга рада Службе утврђеног Одлуком о Градској управи града Панчева, којима се обезбеђују услови за рад свих основних организационих јединица  Градске управе.
 

Радом Службе за заједничке послове руководи:
Максимовић Драгана, секретар Службе
тел.: 013 308 955
dragana.maksimovic@pancevo.rsПослови у Служби за заједничке послове обављају се у оквиру њених унутрашњих организационих јединица, и то:

1) Одељење за управљање људским ресурсима:

- Одсек за  развој људских ресурса
- Одсек за радне односе


2) Одељење за информатику:

-Одсек за системску подршку и
-Одсек за апликативни софтвер и wеб редакцију

3) Одсек за помоћне послове

4) Одељење за техничке послове:
-Група за послове превоза службеним возилима


5) Одељење за одбрану и ванредне ситуације


Радом Одељења за управљање људским ресурсима, Одељења за информатику, Одељења за техничке послове и Одељења за одбрану и ванредне ситуацију руководи шеф Одељења, радом Одсека за помоћне послове руководи помоћник секретара за техничке послове, радом Одсека за радне односе, Одсека за системску подршку и Одсека за апликативни софтвер и wеб редакцију руководи шеф Одсека, а радом Групе за послове превоза службеним возилима руководи шеф Групе.  


Послови из делокруга Службе обављају се уз примену Закона о локалној самоуправи, Закона о државној управи, Закона о радним односима у државним органима, Закона о раду, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о здравственом осигурању, Закона о запошљавању и осигурању у случају незапослености, Закона о платама у државним органима и јавним службама и других закона и подзаконских аката донетих на основу закона, као и важећих прописа града Панчева.

Одељење за управљање људским ресурсима


 У организационим јединицама Одељења за управљање људским ресурсима обављају се стручни послови везани за управљање и развој људских ресурса, анализе потреба за запошљавањем,  припреме и израде кадровског плана Градске управе града Панчева, пружање стручних упутстава и старање о благовременој реализацији мера и програма у оквиру реализације Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева. У Одељењу се обављају и послови изаде нормативно-правних аката из делокруга Службе, припреме општих и појединачних акта о правима и обавезама из радног односа запослених и постављених лица у Градској управи, градоначелника и заменика градоначелника,  лица која бира или поставља Скупштина града, односно поставља Градско веће града Панчева, као и   послови који се односе на вођење персоналне евиденције запослених.

Контакт:
Марија Ћурчин, шеф Одељења
тел: 013 308 867
marija.curcin@pancevo.rs


Одељење за информатику

У организационим јединицама Одељења за информатику обављају се стручни послови из области информатике и аутоматске обраде података. У вези с наведеним, Одељење обавља и послове израде и развоја програмских пакета за базе података, анализу података и публикације, одржавања мониторинг система, пројектовања информационог система. Организује и надгледа рад wеб редакције и стара се о редовном унапређивању постојеће рачунарске мреже Градске управе.


Контакт:
Петар Новаков, шеф одељења
тел:  013 308 700
informatika@pancevo.rs  


Одсек за помоћне послове

У Одсеку за помоћне послове обавља се умножавање и техничка обрада аката и других писмених аката за потребе Скупштине града и њених органа и тела, Градоначелника, Градског већа и свихосновних организационих јединица Градске управе.


Одељење за техничке послове

Одељење за техничке послове обавља послове у вези са коришћењем и одржавањем зграде и службених просторија и обезбеђења других услова рада Градске управе и друге органе, обезбеђења рационалног коришћења пословног простора, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословне зграде, превоз службеним возилима и друге сервисне услуге.

Контакт:
Владимир Крстић, шеф Одељења
тел: 013 308 801
vladimir.krstic@pancevo.rs


Одељење за одбрану и ванредне ситуације

У Одељењу за одбрану и ванредне ситуације обављају се стручно- организациони послови из области одбране за потребе органа града, обављају послови израде планова одбране и других општих аката из области одбране, координација послова одбране са Центром Министарства одбране, као и други стручни и административни послови из области одбране. У Одељењу се обављају и стручно- организациони и административни послови за  Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева.

Контакт:

Миодраг Милошевић, шеф Одељења
тел: 013 308 832
miodrag.milosevic@pancevo.rs

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID