Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Рокови за плаћање пореза, такси и накнаде


1. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ


 Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Законом о порезима на имовину прописано је чланом 39.да се порез на имовину плаћа тромесечно у року од 45 дана од почетка тромесечја. (15. фебруар, 15. мај, 15. август и 15. новембар)
До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији прописано је чланом 68. да је дан плаћања пореза дан када је ДУГОВАНИ ИЗНОС пореза и споредних пореских давања пореског дужника ПРЕНЕТ НА ПРОПИСАНИ УПЛАТНИ рачун јавних прихода.


уплатни рачун за плаћање пореза је: 840 - 713 121 843 - 57

 


2. НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Начин и рокови за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине прописани су  чланом 5 Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине.

Обвезници посебне накнаде дужни су да утврђени износ посебне накнаде плаћају месечно, до 15. у месецу за претходни месец.


уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840 - 714 562 843 - 56
3. ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ


Начин и рокови плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору ближе је прописан тарифним бројем 1. , тачка 9. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Локална комунална такса за истицање фирме плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец.


уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 -  716 111 843 - 354. ТАКСА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА


Начин и рокови плаћања комуналне таксе за за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 4. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Такса за за приређивање музичког програма плаћа се до 15. у месецу за претходни месец.


уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 -  714 421 843 - 395. ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ - „ ЗАБАВНЕ ИГРЕ“


Начин и рокови плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 3. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Такса за за држање средстава за игру - „забавне игре“ плаћа се до 15. у месецу за претходни месец.


уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 -  714 572 843 - 296. ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА


Начин и рокови плаћања комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама ближе је прописан тарифним бројем 5. , тачка 14. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Такса за коришћење простора на јавним површинама плаћа се месечно и то до 15. у месецу за претходни месец.


уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 -  714 531 843 - 77

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID