Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Служба за буџетску инспекцију

Служба за буџетску инспекцију врши контролу директних и индиректних буџетских корисника, корисника субвенција,корисника буџета који средства остварују путем трансфера од других нивоа власти, корисницима дотација.

Предмет контроле су:

1. Примена прописа о буџетском систему и прописа о јавним приходима при планирању и остваривању прихода и примања буџета Града Панчева.

2. Примена закона и одлука органа Града Панчева при утврђивању права на коришћење буџетских средстава корисника буџета.

Наменско и законито коришћење средстава буџета од стране корисника буџета  у редовним и ванредним контролама и то:

-средства за текуће расходе (трошкови рада, материјала, услуга и др.)
-средства за капитална улагања (куповина,изградња и капитално одржаавње зграда и објеката, пројектно планирање, набавка опреме и осталих основних средстава и друга капитална улагања),
-средства за финансирање програма јавних служби (култура, спорт, социјална и здравствена заштита становништва, образовање и др.).
-средства за субвенције месним заједницама, јавним предузећима и организацијама.
-издаци, односно улагање средстава буџета, ради стицања финансијске имовине, односно прихода буџета, пласирањем средстава код банака (краткорочно орочавање средстава и депоновање средстава по виђењу).
        
У поступку контроле, буџетски инспектор врши контролу примене закона у области материјално-финансијког пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџета.

Буџетски инспектор може давати инструкције и савете у вези са применом прописа у области материјално-финансијског пословања и других важећих прописа којима се регулише ова област.

Буџетски инспектор обавља све радње инспекцијског надзора, налаже мере и одређује рокове за отклањање евентуалних недостатака утврђених контролом и предузима све друге законом предвиђене мере.

 

Контакти:
Срђан Јелисавчић  - Шеф Службе
Канцеларија 812
Телефон: 013/308-912
е-маил: srdjan.jelisavcic@pancevo.rs

Ђурђица Јовичић - Буџетски инспектор
Канцеларија 812
Телефон:  013/308-942
е-маил: djurdjica.jovicic@pancevo.rs  

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID