Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Кабинет Градоначелника

Кабинет Градоначелника

Кабинет Градоначелника обавља послове
из надлежности Градоначелника који се односе
на представљање и заступање Града у односу на
правна и физичка лица у земљи и иностранству,
удруживање, сарадњу и координацију рада Града
са другим општинама, градовима, државним
органима, организацијама и другим субјектима у
земљи и иностранству.
Кабинет Градоначелника врши организовање
протокола поводом пријема представника
домаћих и страних институција, организовање
протокола поводом додељивања јавних признања
Града, манифестација од значаја за Град и других
протоколарних послова за потребе органа Града,
коресподенцију и превођење са страних језика и
на стране језике за потребе органа Града.
У Кабинету Градоначелника обављају се
послови припреме радних и других састанака,
послови праћења активности на реализацији
утврђених обавеза, послови израде аката у
вези доделе награда и признања, послови
пријема странака које се непосредно обраћају
Градоначелнику и решавање по њиховим
представкама, притужбама, захтевима и молба-
ма, послови техничког секретара Градона-
челника, обрада и сређивање аката, предмета
и документације везане за активности Градо-
начелника, као и други послови везани за оства-
ривање надлежности Градоначелника.
У Кабинету Градоначелника обављају се
послови остваривања сарадње са средствима
јавног информисања, организација конференција
за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.

 

У састав Кабинета улазе уже организационе јединице:

Канцеларија за односе с јавношћу и Канцеларија за послове протокола.

 

Радом Кабинета руководи шеф Кабинета Марина Кендерешки.

Контакт: marina. kendereski@pancevo.rs или grad@pancevo.rs

Тел: 013 308 843

Радом Канцеларије за односе с јавношћу руководи Јасмина Радовановић.

Тел: 013 351 221

Радом Канцеларије за послове протокола руководи Душанка Степанов.

Тел: 013 351 221


 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID