Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Порез на имовину

Порез на имовину

            Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину („Сл.гл.РС“бр.47/13) који је ступио на снагу 30. маја 2013.године.
           Министар финансија је донео Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање   пореза на имовину  који је објављен у  „Сл.гл.РС“ бр.108/13 а ступио на снагу 01.01.2014. године као и Правилник о изменама и допунама   Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање   пореза на имовину   „Сл.гл.РС“ бр. 118/13 који је такође ступио на снагу 01. јануара 2014. године.
        Изузетно, за утврђивање пореза на имовину за 2013. годину и за раније године, на непокретности за које је пореска обавеза настала, а пореска пријава није поднета до 31.12.2013. године, пореска пријава за утврђивање пореза на имовину подноси се на обрасцу прописаном Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину  ( „Сл.гл.РС“ број  139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13)
         Скупштина града Панчева је на основу и у складу са  Законом о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 57/12-УС ),  Законом о изменама и допунама Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", број 47/13)  донела и објавила на својој интернет страни   као и у банеру “ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ“  Одлуке неопходне  за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину („Сл. лист града Панчева“ бр.13/13 и 20/13).

        
Најважније измене Закона су:
1.Чланом 2. Закона прописано је да се порез на имовину, плаћа  на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то за:

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу. Непокретностима,  сматрају се:


1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).Кад на непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење или државину, а не на право својине.2. Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на територији Републике Србије:

1) ималац права из члана 2.  закона;

2) корисник непокретности у јавној својини из члана 2. закона;

3) држалац непокретности из члана 2.  закона;

4) прималац лизинга из члана 2.  закона.

                          Порез на имовину обвезнику који не води пословне књиге утврђује се решењем органа јединице локалне самоуправе

3. Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је вредност непокретности коју утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе.4. Вредност непокретности, осим земљишта, може се умањити за амортизацију по стопи до 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише до 40% , почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта, а на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о висини стопе амортизације која важи на дан 15. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину и која је објављена у складу са законом.5. Ако скупштина јединице локалне самоуправе не утврди висину стопе амортизације, или је не утврди у складу са  законом, или је утврди а не објави у складу са законом, код утврђивања пореза на имовину вредност непокретности се не умањује за амортизацију.6. Вредност непокретности  утврђује се применом следећих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност.

Корисна површина
земљишта је његова укупна површина, а корисна површина објекта је збир подних површина између унутрашњих страна спољних зидова објекта (искључујући површине балкона, тераса, лођа, неадаптираних таванских простора и простора у заједничкој недељивој својини свих власника економски дељивих целина у оквиру истог објекта).

Зоне   представљају делове територије јединице локалне самоуправе које надлежни орган јединице локалне самоуправе одлуком може одредити одвојено за насеља према врсти насеља (село, град) и изван насеља или јединствено за насеља и изван насеља, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу .

Јединица локалне самоуправе дужна је да на својој територији одреди најмање две зоне .

Просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину (у даљем тексту: текућа година).


Просечна цена у зони у којој није било најмање три промета (у даљем тексту: зона у којој није било промета) одговарајућих непокретности у периоду из става 5. овог члана, за те непокретности утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама у којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности.

Граничне зоне  су зоне чије се територије граниче са зоном у којој није било промета, независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају.

Ако ни у граничним зонама  није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године, основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.7. Основица пореза на имовину за непокретност обвезника који не води пословне књиге у јединици локалне самоуправе која у складу са овим законом није одредила зоне једнака је основици пореза на имовину за текућу годину те, односно друге одговарајуће непокретности обвезника који не води пословне књиге, за одговарајућу површину.8. За сврху утврђивања основице пореза на имовину, непокретности се разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности:

1) грађевинско земљиште;

2) пољопривредно земљиште;

3) шумско земљиште;

4) станови;

5) куће за становање;

6) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности;

7) гараже и гаражна места.

Ако објекат чини више посебних целина које се  могу сврстати у различите групе, свака посебна целина у оквиру објекта се, за потребе утврђивања пореза на имовину, сврстава у одговарајућу групу непокретности.

Објекат који је јединствена целина мешовитог карактера, за потребе утврђивања пореза на

имовину, разврстава се у складу са ставом 1. овог члана према претежној намени.                 Обвезник који води пословне књиге утврђује порез на имовину (врши самоопорезивање)-најкасније до 31.марта пореске године


 9.  За непокретности обвезника који води пословне књиге основица пореза на имовину је вредност у пословним књигама ако је иста исказана по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама је фер вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години. 10. Основицу пореза на имовину пореског обвезника који непокретности у својим пословним књигама не исказује у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама чини:

1) за неизграђено земљиште - вредност земљишта;

2) за остале непокретности - вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта.Вредност непокретности порески обвезник утврђује применом следћих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра  одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност, утврђене актом надлежног органа јединице локалне самоуправе, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину а ако у конкретној зони није било промета одговарајућих непокретности (минимум три промета) за те непокретности просечна цена се утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама (независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају) у којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности,  а ако ни у граничним зонама  није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године, основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.       Ако обвезник вредност земљишта и вредност објеката  не исказује посебно у својим пословним књигама , основица пореза на имовину за земљиште и објекат који се на њему налази, као јединствену целину, чини вредност земљишта утврђена применом следћих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност 

увећана за грађевинску вредност објекта процењену од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.       11. Јединица локалне самоуправе дужна је да до 30. новембра сваке текуће године  објави:

       одлуку о стопама пореза на имовину као и акте којима се утврђују зоне, најопремљенија зона, као и коефицијенти за непокретности у зонама;  акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама у складу са законом; објави просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и то у зони која је, према одлуци надлежног органа те јединице локалне самоуправе, утврђена као најопремљенија .

12. Ако јединица локалне самоуправе не објави акте, основица пореза на имовину на непокретности обвезника који води пословне књиге је књиговодствена вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

13. Изузетно основица пореза на имовину је вредност исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника - књиговодствена вредност у текућој години, и то за:

1) експлоатациона поља и експлоатационе објекте;

2) објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије који се користе за обављање делатности;

3) објекте за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, осим трговине и управљања;

4) објекте за производњу гаса;

5) објекте за производњу паре, топле воде, хладног ваздуха и леда;

6) објекте за третман и одлагање отпада;

7) објекте у којима се одвијају процеси неопходни за поновну употребу материјала;

8) складишне и стоваришне објекте.

Непокретности се опредељују према њиховој намени у складу са прописима којима се уређује класификација делатности.

За непокретности које обвезник у пословним књигама исказује посебно од вредности припадајућег земљишта, осим експлоатационих поља, основицу пореза на имовину чини збир књиговодствених вредности објеката и вредности припадајућих земљишта које су процењене у складу са ставом 3. овог члана.

Ако обвезник вредност земљишта и вредност објеката не исказује посебно у својим пословним књигама, основица пореза на имовину за земљиште и објекат који се на њему налази, као јединствену целину, чини вредност земљишта утврђена  применом следћих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра  одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност, утврђуне актом надлежног органа јединице локалне самоуправе, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину а ако у конкретној зони није било промета одговарајућих непокретности (минимум три промета) за те непокретности просечна цена се утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама (независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају) у којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности.,  а ако ни у граничним зонама  није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године, основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину увећана за грађевинску вредност објекта процењену од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

14. Изузетно, основица пореза на имовину за жичаре, путеве, пруге и друге инфраструктурне објекте, као и за кабловску канализацију и друге подземне грађевинске објекте у које су смештене мреже намењене протоку воде (за пиће, атмосферске, отпадне и др.), водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања и друге потребе корисника, гаса, нафте и нафтних деривата, телекомуникација и слично, је књиговодствена вредност објеката на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

15.За непокретност коју обвезник који води пословне књиге изгради, стекне у току године за коју се утврђује порез на имовину, основица пореза на имовину за ту годину је њена набавна вредност исказана у пословним књигама.
Најважније измене код пореских ослобађања су:
                                                                                                           

   Порез на имовину не плаћа се на непокретности:- у јавној својини које користе директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, према прописима којима се уређује буџетски систем, осим јавних предузећа;

 - путеве, пруге и друга добра у општој употреби у јавној својини, према прописима којима се уређује јавна својина, као и на изграђене обале за пристајање пловила (кејске зидове и слично), бродске преводнице, маневарску површину и полетно слетне стазе на аеродромима;  

- водно земљиште и водне објекте који су уписани у регистар катастра водног добра, односно катастра водних објеката, осим на објекте за узгој риба (рибњаке);

- земљиште - за површину под објектом на који се порез плаћа , осим на земљиште под складишним или стоваришним објектом;                                                                                                               

 -на непокретности, које од настанка пореске обавезе исказује у својим пословним књигама као добро искључиво намењено даљој продаји, не плаћа се за годину у којој је пореска обавеза настала, као ни за годину која следи тој години.                                                                                                    

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID