Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Права грађана у области финансијске подршке породици са децом

Информације о остваривању права грађана у области финансијске подршке породици са децом- прописи и потребна документација

 

ПРАВА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ


&иумл;&еуро; Прописи
Републички прописи
- Закон о финансијској подршци породици са децом
- Породични закон
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
- Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета
Покрајински прописи
- Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете АПВ
- Одлука о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде близанци АПВ
- Одлука о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи
за дете трећег односно четвртог реда рођења АПВ
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак за прво дете АПВ
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења АПВ
Акти   града  Панчева
- Одлука о  финансијској подршци  породици са децом на територији општине Панчево (пречишћен текст)


 ДЕЧЈИ  ДОДАЦИ


За остваривање права на дечји додатак, када се захтев подноси први пут, странка треба да достави:

1. уверење о држављанству (за подносиоца захтева)
2. извод из матичне књиге рођених за сву децу (оригинал или оверена фотокопија)
3. фотокопију личне карте за одрасле чланове заједничког домаћинства, а за децу пријаву пребивалишта
4. потврду о укупним примањима у три месеца која претходе месецу подношења
захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе
5. фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга
6. потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког
домаћинства из места рођења и становања
7. пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и
становања
8. доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (уговор о
куповини непокретности, решење о порезу на имовину физичких лица, уговор о коришћењу стана)
9. потврду о редовном школовању за децу од 7-19 година старости
10. доказ о незапослености (потврда од Националне службе за запошљавање, Филијала
Панчево)


У случају доказивања појединих статуса, достављају се:

1. потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
2. акт о разврставању за дете ометено у развоју
3. акт о продужењу родитељског права
4. докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог
родитеља, правоснажна пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа,
потврда казнено-поправне установе)
5. доказ о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства)
6. фотокопија картице текућег рачуна (Поштанска штедионица)

Корисници дечјег додатка који треба да обнове захтев најраније 30 дана преистека претходног решења, прилажу:

1. фотокопију своје личне карте
2. приходе у три месеца који претходе месецу подношења захтева
3. потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево, за незапослене
4. школске потврде за децу, уколико нису достављене
5. последње решење о дечјем додатку

Уколико је дошло до неких промена , доносе се докази у вези са насталом променом


РОДИТЕЉСКИ ДОДАЦИ


А) За признавање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете из средстава Републике Србије, када захтев подноси мајка, прилаже се:

1. захтев за признавање права (подноси се у року од три месеца од дана рођења детета)
2. извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (изводи не могу бити старији од шест месеци и морају бити оригинали)
3. пријава пребивалишта за децу
4. уверење о држављанству (не може бити старије од шест месеци и мора бити оригинал)
5. фотокопија личне карте
6. фотокопија здравствене књижице
7. уверење Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево (Филипа Вишњића  16) да
непосредно брине о детету за које је поднела захтев

Б) За признавање права на родитељски додатак за прво дете из средстава АП Војводине,  када захтев подноси мајка, прилаже се:

1. захтев за признавање права
2. извод из матичне књиге рођених за прво дете (извод не може бити
старији од шест месеци и мора бити оригинал)
3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији општине Панчево (фотокопија личне карте и пријаве стана, односно извегличке или легитимације расељеног лица)
4. фотокопија штедне књижице,  односно текућег рачуна

В) За признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за првороћено дете из средстава општине Панчево, када захтев подноси мајка, прилаже се:

1. захтев за признавање права
2. фотокопија извода из матичне књиге рођених за прворођено дете
3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији општине Панчево (фотокопија личне карте и пријаве стана, односно избегличке или  легитимације расељеног лица)


 ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО И НАКНАДА ЗАРАДЕ  ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА


 А. За признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради
неге детета лицима која самостално обављају делатност и за признавање права на накнаду зараде (ВЛАСНИЦИ СТР), прилаже се:

1. захтев за признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета (за власнике)
2. захтев за признавање права на накнаду зараде
3. решење о самосталном обављању делатности
4. пореско решење управе јавних прихода ( просечна месечна основица на коју се плаћају  доприноси  за обавезно осигурање у последњих  четири месеца пре месеца у коме је  започето коришћење породиљског одсуства умањена за износ пореза  и доприноса који се на ту основицу  обрачунавају), издаје Републичка управа  јавних прихода, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода Панчево
5. решење надлежног органа о привременом затварању СТР, односно  поверавању  вођења СТР другом лицу (стручном пословођи) - решење доноси Градска управа града Панчева,  Секретаријат за привреду и приватно предузетништво
6.  доказ о привременој спречености за рад, дознака (шифра 080) коју издаје  лекар специјалиста
7. извод из матичне књиге рођених за новорођенче или отпусна листа из болнице као и  изводи из матичне књиге рођених  за сву децу у породици
8. образац НЗ-1

Б. За признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета запослених код лица која самостално обављају делатности и признавање права на накнаду зараде, прилаже се:

1. захтев за признавање права
2. захтев за накнаду зараде
3. уговор о раду са послодавцем
4. потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре
остваривања права
5. доказ о привременој спречености за рад, дознака (шифра 080), коју  издаје лекар специјалиста
6. извод из матичне књиге рођених за новорођенче или отпусна листа из болнице  као и изводи матичне књиге  рођених  за сву децу у породици
7. образац НЗ-1

За признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (привредна друштва), прилаже се:

1. захтев за признавање права на накнаду зараде
2. решење послодавца о признавању права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета
3. потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре
остваривања права
4. извештај о привременој спречености за рад
5. извод из матичне књиге рођених за децу
6. образац НЗ-1


ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ИЛИ ДРУГЕ ОСОБЕ, прилаже се:


1. захтев за признавање права
2. захтев за накнаду зараде
3. налаз и мишљење Комисије за разврставање деце ометене у психофизичм развоју
4. извештај о привременој спречености за рад
5. решење о признавању права на посебну негу (фирма)

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕБИ ПАКЕТ И ЊЕГОВО ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗ «АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО, АПОТЕКА ИИ , СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА  11, родитељи прилажу:


1. потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања  Градске  управе  града
Панчева  о остваривању права на беби пакет, коју добијају на основу:
2.фотокопије  извода из матичне књиге рођених за дете
3. фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица
 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID