Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Секретаријат за скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа

skupstina                                 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника, Градског већа и њихова радна тела, у вези са припремом седница и обрадом аката донетих на седницама, чување изворних докумената о раду и вођење евиденције о њиховим седницама, обавља послове у вези са избором, именовањем и постављењем из надлежности Скупштине града, градоначелника и Градског већа, припрема прописе и материјале у вези са положајем града, организацијом и радом Скупштине, градоначелника и Градског већа, техничку обраду за објављивање аката у Службеном листу града Панчева, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, градоначелника и Градског већа.

Секретаријат  припрема нацрте одлука које се достављају Градском већу града Панчева ради разматрања и утврђивања предлога одлука и упућивања Скупштини града Панчева ради разматрања и доношења одлука и надлежан је  за проверу формално - правне исправности материјала. 
Секретаријат  обрађује представке и захтеве грађана и захтеве за приступ информацијама од јавног значаја.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА обухвата следеће организационе јединице:

1. Одељење за скупштинске послове

2. Одељење за послове Градског већа

3. Одељење за послове Градоначелника


Радом Секретаријата руководи секретар Сања Поповић.

Контакт: 013 308 908, sanja.popovic@pancevo.rs

 

Помоћник секретара Маја Давитков.

Контакт: 013 308 823, maja.davitkov@pancevo.rs

 

Помоћник секретара Љиљана Вуколић.

Контакт: 013 308 714, ljiljana.vukolic@pancevo.rs

 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID