Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Саопштење

07.01.2012. године ступиле су на снагу измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији између осталог и члана 7. којим је регулисано да дуг пореског обвезника не представља тајну. Секретаријат за пореску администрацију објављује списак  дужника по основу изворних прихода без накнаде за градско грађевинско земљиште  на дан 31.03.2012. године за износ дуга изнад 100,00 динара и то :
- правних лица;
- предузетника и
- физичких лица уз навођење следећих чињеница:

1.  Утврђивање, контролу и наплату изворних прихода остварених на територији Града Панчева, без накнаде за градско грађевинско земљиште, закључно са 31.12.2008.  године је администрирало Министарство финансија - Пореска управа Филијала Панчево, а од 01.01.2009. године Секретаријат за пореску администрацију.  

2.  Поступак миграције података о пореским обвезницима од Министарства финансија - Пореске управе је трајао од 25.03.2009. године  све до 23.11.2009. године када је имплементиран Завршни рачун Пореске управе и тек тада су се стекли услови за спровођење поступка принудне наплате.

3. Код појединих дужника из законских разлога није могао да се врши или је нажалост морао да се прекине поступак   редовне,  принудне наплате а ради се :

3.1.  субјектима у  поступку приватизације (Закон о приватизацији „Сл.гл.РС, број 38/01...123/07):

-  од дана доношења одлуке о реструктурирању до дана доношења одлуке о окончању реструктурирања , се не може спроводити принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања;
-  који се приватизују методом јавног тендера, односно јавне аукције за дугове настале до 31.12.2007. године поступак принудног извршења се прекида;

3.2.  субјектима који се налазе у поступку стечаја (Закон о стечају „Сл.гл.РС, број 104/09):

- од дана покретања стечајног поступка против стечајног дужника, односно над његовом имовином се неможе  спроводити принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања;

4. Велики број обвезника је након покретања поступка принудне наплате у
складу са чл.73. Закона о пореском поступку и пореској администрацији извршио репрограмирање својих дугова са новим  роковима доспећа (највише 12 месеци ) и над истима се такође не спроводи поступак принудне наплате.

5. Могуће је да се на списку дужника - физичких лица налазе преминуле особе а
 то значи да наследници или корисници некретнине нису   поднели пореске пријаве  у року од 10 дана од дана када су започели или престали да користи имовину или им је по другом основу престала пореска обавеза а најкасније до 31 марта године за коју се врши утврђивање пореза. .

6. Изменама члана 114ж  Закона о пореском поступку и пореској администрацији прецизирана је  обавеза Секретаријата да по службеној дужности, доноси решење о престанку пореске обавезе, односно о престанку права на повраћај, рефакцију, рефундацију, као и на намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза, због застарелости која настаје у року од десет година од истека године у којој је порез требало утврдити или наплатити, односно у којој је извршена преплата.


Списак дужника - предузетници 30.09.2012 године

Списак дужника - физичка лица 30.09.2012. године

Списак дужника - правна лица 30.09.2012. године

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID