Званична презентација града Панчева


Надлежности и опис послова Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

 

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој обавља послове који се односе на израду програма за подстицање развоја пољопривреде Града и руралног развоја на територији града Панчева и на усаглашавање мера којима би се обазбедио бржи развој пољопривреде и рурални развој на територији Града кроз учешће у остваривању сарадње са надлежним републичким, покрајинским и градским институцијама.

 

Учествује у изради пројеката из области пољопривреде и руралног развоја од значаја за Град.

 

Учествује у изради основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури, обавља послове у вези са одређивањем ерозивних подручја и послове у вези са годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

 

Утврђује обавезу плаћања као и висину накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта.

 

Утврђује мере заштите од пољске штете и мере заштите од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту и заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода.

 

Обавља послове у вези са комасацијом пољопривредног земљишта, добровољним груписањем пољопривредног земљишта и закупом пољопривредног земљишта у државној својини.

 

Обавља послове у вези са издавањем водних услова, водних сагласности, водних дозвола и водних налога на територији града Панчева.

 

Предлаже и израђује оперативни план за одбрану од поплава за воде ИИ реда у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава за воде И реда, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.

 

У сарадњи са надлежним водопривредним предузећем учествује у решавању водоснабдевања насеља и изградње фекалне канализације.

 

Сарађује са месним заједницама у насељеним местима и реализује мере подршке ради омогућавања бржег развоја села.

 

Учествује у процесу инвестирања и развоја, опремања и промовисања радних зона у насељеним местима, у сарадњи са другим организационим јединицама.

 

Учествује у припреми годишњих финансијских програма и прати њихово извршење и прикупља и анализира захтеве за финансирање месних заједница у насељеним местима у сарадњи са другим организационим јединицама.

 

Учествује у припреми и реализацији инфраструктурних пројеката месних заједница у насељеним местима и других пројеката везаних за развојне приоритете насељених места.

 

Учествује у изради стратешких докумената из области руралног развоја.

 

Подстиче развој руралног туризма, прати и анализира пољопривредно-туристичке манифестације.

 

Учествује у активностима везаним за промовисање насељених места и у активностима везаним за развој села.

 

Сарађује са јавним предузећима који комуналну делатност обављају у насељеним местима.

 

Подстиче и помаже развој задругарства.

 

Израђује нацрте аката из своје надлежности које доносе Скупштина, Градоначелник и Градско веће.

 

Решава у првом степену у управним стварима из области пољопривреде и водопривреде.

 

Секретаријат обавља и друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града.


 

У саставу Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој , налазе се следеће организационе јединице:

 

1) -  Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство

2) -  Одељење за развој села и рурални развој

 

Дипл.инг.пољопривреде, Зоран Грба -секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,

Канцеларија 314,

Тел.: 013/308-879,

Тел. /Факс: 013/308-959,

Е-маил:  zoran.grba@pancevo.rs

 

Дипл.инг.пољопривреде, Милорад Малић -помоћник секретара-Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство,

Канцеларија 311,

Тел.: 013/308-849, 308-744,

Тел. /Факс: 013/308-959,

Е-маил:   milorad.malic@pancevo.rs
 

Дипл.правник, Слободан Којић -помоћник секретара-Одељења за развој села и рурални развој,

Канцеларија 314,

Тел.: 013/308-879,

Тел. /Факс: 013/308-959,

Е-маил:  slobodan.kojic@pancevo.rs

 

Дипл.менаџер, Драгана Колунџић -административни радник,

Канцеларија 314,

Тел.: 013/308-830,

Тел. /Факс: 013/308-959,

Е-маил:   dragana.kolundzic@pancevo.rs

Документа

Документ Објављено
III_PLAN_KORISCENJA_Pa_2015_za_gradski_sajt.pdfIII_PLAN_KORISCENJA_Pa_2015_za_gradski_sajt.pdf  (636.75Kb)
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015.годину

30.12.2015 14:30:24
II_PROGRAM_RADOVA_Pa_2015.pdfII_PROGRAM_RADOVA_Pa_2015.pdf  (120.84Kb)
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015.годину

30.12.2015 13:47:32
I_OPSTI_DEO_Pa_2015.pdfI_OPSTI_DEO_Pa_2015.pdf  (63.71Kb)
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015.годину

30.12.2015 13:46:36
GODISNJI_PROGRAM_PANCEVO_2015.pdfGODISNJI_PROGRAM_PANCEVO_2015.pdf  (124.59Kb)
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015.годину

30.12.2015 13:45:30
Javni_poziv_pravo_preceg_zakupa_za_2015.pdfJavni_poziv_pravo_preceg_zakupa_za_2015.pdf  (112.71Kb)
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ

01.10.2014 15:52:57
Javni_poziv_za_sufinan_dela_kam_dugo_kred_2014.pdfJavni_poziv_za_sufinan_dela_kam_dugo_kred_2014.pdf  (168.9Kb)
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита за набавку нове пољопривредне механизације и опреме у 2014. години

24.09.2014 14:22:24
Rezultati_Javnog_poziva_81_Sajam_poljoprivrede_Novi_Sad.docRezultati_Javnog_poziva_81_Sajam_poljoprivrede_Novi_Sad.doc  (22Kb)
РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УЛАЗНИЦА ЗА 81. НОВОСАДСКИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2014. ГОДИНИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВА ОД 20 ДО 26 МАЈА

20.05.2014 12:47:19
za_sajt.docza_sajt.doc  (47.5Kb)
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање улазница за 81. Новосадски сајам пољопривреде у 2014. години који се одржава од 20. до 26. маја 2014. године

30.04.2014 16:08:43
godisnji_program_pancevo_2013.pdfgodisnji_program_pancevo_2013.pdf  (18783.67Kb)
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Граду Панчево за 2013. годину.

31.12.2013 13:08:22
javni_poziv.pdfjavni_poziv.pdf  (66.81Kb)
ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање документације права пречег закупа, законски рок је 30.10.2013.године.

17.10.2013 11:45:28
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID