Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Градска Управа

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

 

Адреса: Трг краља Петра I , бр. 2-4, 26000 Панчево

Телефон: 013/308-830 (централа)

E-mail :   grad@pancevo.rs

Градски услужни центар: 013/311-211

E-mail :   usluznicentar@pancevo.rs

 

ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

 

Градски услужни центар отворен је 29. јуна 2009. године. Основни циљ оснивања Градског услужног центра је унапређење рада и модернизација Градске управе, као и побољшање квалитета услуга које пружа Градска управа грађанима Панчева.


Градски услужни центар је велика шалтер сала са 22 услужна места, која се налазе у адаптираном простору у приземљу зграде Градске управе града Панчева.


Градски услужни центар има електронски прозивни систем којим се постиже бржа и једноставнија комуникација и скраћује време чекања на  шалтерима (услужним местима).


У Градском услужном центру постављена је тактилна табла са Брајевим писмом и тифо стазама које помажу особама оштећеног вида самостално кретање и оријентацију у затвореном простору, као  и индукциона петље за амплификацију говора која служи особама оштећеног слуха да се лакше споразумевају и комуницирају са запосленима у Градском услужном центру. Ова два система омогућавају грађанима са оштећеним видом и слухом да самостално користе услуге Градске управе и да у остваривању својих права буду равноправни са другим грађанима.

У просторијама Градског услужног центра постављен је електонски систем тип „ЕД - Комент“ за мерење степена задовољства странке квалитетом пружене услуге од стране Градске управе.
У оквиру Градског услужног центра постоји банка где странке могу да уплате таксе и порезе, као и копирница.

Радно време: радним данима од 08,00 -15,00 часова.

Средом од 15,00 до 19,00 часова обављају се послови пријема поднесака, овере докумената, издавања извода и уверења из матичних књига, издавања уверења о плаћеним изворним приходима града и послови Повереништва за избеглице.

Телефон: 013/311-211

Е-маил: usluznicentar@pancevo.rs

 

Услужни место бр. Послови градске управе града Панчева који се обављају у Градском услужном центру
Распоред услужних места
1, 2 и 3 Пријем поднесака
4,5 Овера потписа, рукописа и преписа и радне књижице
6 Урбанизам и грађевинарство
7 и 8 Издавање уверења из Матичних књига
9 Координатор за ромска питања
10 Систем48 - Инспекцијски послови
11 Писарница - пасивна картотека
12 Писарница - активна картотека
13 Матична служба - Пријава смрти
14 Матична служба - Пријава рођења
15 Матична служба - Пријава закључења брака
16 и 17 Локална пореска администрација
18 Писарница дечјег додатка
19 Повереништво за избеглице
20 Ђачки и студентски кредити и стипендије
21 и 22 Дечји додатак

Секретаријат за општу управу је надлежан да се стара о ефикасном, благовременом и непрекидном обављању послова на свим услужним местима у Градском услужном центру, као и да координира послове у Градском услужном центру.


Радом Секретаријата руководи Данијела Ердељан Милошевић, секретар
Број телефона: 013/308-778
Број факса: 013/308-778
Електронска адреса: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

1.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за послове опште управе,  у чијем саставу је организациона јединица:

-Пријемна канцеларија

2) Одељење за лични статус грађана

3) Одељење за месне канцеларије и месне заједнице,  у чијем саставу су следеће организационе јединице:

-Група за послове савета месних заједница у Панчеву

-Група за послове месних канцеларија и савета месних заједница у Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Банатском Новом Селу, Јабуци, Качареву и Глогоњу.

 

Контакт: Данијела Ердељан-Милошевић - секретар Секретаријата за општу управу, канцеларија 5, тел./факс: 013/308-778, е-маил:   danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

 

 

2.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА , са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за скупштинске послове

2) Одељење за послове Градског већа

3) Одељење за послове Градоначелника

 

Контакт: Маја Давитков - помоћник секретара Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа, канцеларија 109, тел.: 013/308-823, е-маил:   maja.davitkov@pancevo.rs

 

 

3.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за управно правне и опште послове,  у чијем саставу су следеће организационе јединице:

-Група за опште послове и послове повереништва за избеглице

-Група за борачко инвалидску заштиту и финансијску пордршку породици са децом

2) Одељење за јавне службе, планирање, аналитичке и финансијске послове,  у чијем саставу су следеће организационе јединице:

-Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор

-Одсек за образовање, друштвену бригу о деци, социјалну и здравствену заштиту

-Одсек за финансијско - књиговодствене послове

-Служба просветне инспекције

 

Контакт: Гордана Николић - секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања, канцеларија 212, тел. 013/308-785, 013/308-721, факс: 013/344-198, е-маил:   gordana.nikolic@pancevo.rs

 

 

4.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за буџет

2) Одељење за трезор

3) Рачуноводство

 

Контакт: Ениса Аговић-Хоти - секретар Секретаријата за финансије, канцеларија 804, тел.: 013/308-768, факс: 013/346-354, е-маил:   enisa.agovic-hoti@pancevo.rs

 

 

5 .СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за праћење стања животне средине

2) Одељење за процене утицаја, планове и програме

3) Одељење за инспекцијске послове

 

Контакт: Олга Шиповац - секретар Секретаријата за заштиту животне средине, канцеларија 613, тел.: 013/308-784, е-маил:   olga.sipovac@pancevo.rs

 

 

6.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ , са ужим организационим јединицама:

1) Одсек за грађевинске послове

2) Одсек за послове саобраћаја

3) Одсек за урбанизам

4) Одсек за израду нормативно-правних аката

 

Контакт: Синиша Јанковић - секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, канцеларија 620, тел.: 013/308-776, факс: 013/308-778, е-маил:   sinisa.jankovic@pancevo.rs

 

 

7.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за привреду

2) Одељење за подршку пројектима

3) Одељење за локални економски развој

 

Контакт: Анђелија Борзановић - секретар Секретаријата за привреду и економски развој, канцеларија 314, тел.: 013/308-855, 013/308-868, факс: 013/344-455, е-маил:   andjelija.borzanovic@pancevo.rs

 

 

8 .СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ са ужим организационим јединицама:

1 ) Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство

2) Одељење за развој села и рурални развој

 

Контакт: Зоран Грба - секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, канцеларија 314, тел.: 013/308-879, факс: 013/308-959, е-маил:   zoran.grba@pancevo.rs

 

 

9 .СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ , са ужим организационим јединицама:

1) Одељење комуналне инспекције

2) Одељење инспекције за саобраћај и путеве

3) Одељење грађевинске инспекције

4) Одељење за управно правне послове и послове извршења,  у чијем саставу су следеће организационе јединице:

-Одсек за послове извршења

-Одсек за управно правне послове

 

Контакт: Милован Ћировић - секретар Секретаријата за инспекцијске послове, канцеларија 716, тел.: 013/308-707, факс: 013/354-354, е-маил:   milovan.cirovic@pancevo.rs

 

 

10 .СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за утврђивање и контролу

2) Одељење за наплату, пореско књиговодство и извештавање

 

Контакт: Милица Марјановић - секретар Секретаријата за пореску администрацију, канцеларија 815, тел.: 013/308-755, е-маил:   milica.marjanovic@pancevo.rs

 

 

11.СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ , са ужим организационим јединицама:

1) Одељење за управљање људским ресурсима

-Одсек за развој људских односа

-Одсек за радне односе

2) Одељење за информатику,  у чијем саставу су следеће организационе јединице:

-Одсек за системску подршку

-Одсек за апликативни софтвер и веб редакцију

3) Одељење за помоћне послове

4) Одељење за техничке послове,  у чијем је саставу организациона јединица:

-Група за послове превоза службеним возилима

 

Контакт: Драгана Максимовић - секретар Службе за заједничке послове, канцеларија 117, тел.: 013/308-955,  dragana.maksimovic@pancevo.rs

 

 

12.АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Контакт: Јелена Павловић - директор Агенције за јавне набавке, канцеларија 2, тел.: 013/308-810, факс: 013/352-790, е-маил:   jelena.pavlovic@pancevo.rs

 

 

13.АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

 

Контакт: Петар Живковић - директор Агенције за саобраћај, тел.: 013/308-713, е-маил:   petar.zivkovic@pancevo.rs

 

 

14.АГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

 

Контакт: Милован Ановић - директор Агенције за имовину, канцеларија 806, тел.: 013/308-790, е-маил:   milovan.anovic@pancevo.rs

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID