Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Одељење за праћење стања животне средине

ЖИВОТНА СРЕДИНА У ПАНЧЕВУ

На стање животне средине у Панчеву најважнији утицај има: велика концентрација базне и хемијске индустријске производње на једном месту, близина индустријске зоне у односу на насељена места, изградња хемијских постројења на правцу доминантних ветрова, застарела технологија са постројењима која су углавном стара двадесет и више година, а у која у претходном периоду није довољно улагано у смислу побољшања и усавршавања процеса производње, непоштовање законске регулативе из области заштите животне средине, нелегална градња, без поштовања важеће планске документације, недостатак финансијских средстава и последице NATO бомбардовања 1999. године.
Проблем постоји 30 година, од времена када су стартовале фабрике Јужне индустријске зоне, НИС-РНП Панчево, ХИП-Петрохемија а.д. Панчево и ХИП-Азотара а.д. Панчево, а огледа се у присутном загађењу ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта.
Због значајних проблема у области заштите животне средине са којима је суочен град Панчево, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о општинској управи (''Сл. лист Општине Панчево'' 9/2003), основан је Секретаријат за заштиту животне средине.

После бомбардовања 1999.године, у контактима са UNEP , UNDP , Провинцијом Равена из Италије, као највећи проблем у Панчеву консензусом је прихваћен проблем аеро-загађења, а као приоритет дефинисано је постављање система за аутоматски мониторинг имисије.

Град Панчево је донацијама и сопственим средствима развио савремени систем за континуално праћење аерозагађења (имисије), оснивањем четири допунске станице за аутоматски мониторинг имисије: Цара Душана, Ватрогасни дом, Војловица и Старчево. Резултати мерења у виду 1-часовних концентрација се сваког сата преносе на централни компјутер у Секрератијату за заштиту животне средине, где се врши праћење резултата мерења и рада система. Резултати мерења овог система се презентују на пулту у згради Градске управе Панчево и на сајту града Панчева, тако да су доступни јавности, загађивачима и надлежној инспекцији. Донети су Правилник о допунским станицама за праћење имисије и Правилник о епизодном загађењу ваздуха.

Секретаријат за заштиту животне врши редовно информисање јавности о резултатима мерења посредством локалних медија, у складу са правилницима.

Град Панчево, тада Општина Панчево је у току 2003. и 2004. године радила на изради локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП). ЛЕАП за општину Панчево усвојен је 07.05.2004. године. У оквиру Локалног еколошког акционог плана за Панчево урађена је следећа документација: ЛЕАП Панчево - сумарни извештај на српском језику, ЛЕАП Панчево - сумарни извештај на енглеском језику и технички извештаји за приоритетне области: Квалитет ваздуха, Управљање комуналним чврстим отпадом Стање квалитета и количина отпадних вода на територији општине Панчево - технички извештај, Опасан отпад, Стање квалитета и количине воде за пиће, Зелене површине као фактор уређења и заштите насеља, Стратегија заштите и унапређења животне средине и јавност, као и Акциони планови по темама и приоритетима.
Секретаријат припрема ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за сваку календарску годину.Овим програмом се дефинишу приоритени пројекти и програми у области заштите животне средине и спроводе активности предвиђене Локалним еколошким акционим планом (ЛЕАП-ом) за Панчево, као и реализација пројеката мониторинга квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и намирница, преко овлашћених организација и редовно информисање јавности о резултатима мониторинга које по Годишњем програму или ванредним захтевима врше овлашћене институције.
Секретаријат припрема ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за сваку календарску годину који разматра и усваја Скупштина града Панчево. Извештај се, у складу са Законом о заштити животне средине, објављује у Службеном листу града Панчева, као и на сајту Града.
Прати стање у овој области и иницира мере и решења за спровођење Закона о заштити животне средине из надлежности града као што су: заштита ваздуха, воде, земљишта, животиња, природе, заштита од буке као и заштита од отпадних материја и предлаже предузимање конкретних мера ради заштите животне средине.
У сарадњи са невладиним сектором реализује програме едукације из области заштите животне средине у основним и средњим школама на територији града Панчева.
Припрема предлоге и нацрте аката које доносе Градоначелник, Градско веће и Скупштина града Панчева.
Води управни поступак и предузима потребне радње у складу са одредбама ЗУП-а, Закона о заштити животне средине и подзаконских аката из надлежности града.
Комуницира и сарађује са другим институцијама по свим питањима значајним за заштиту животне средине, комуницира са грађанима и обезбеђује јавни увид у документацију, у складу са прописима.
Спроводи Закон о процени утицаја на животну средину за све пројекте за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, а за пројекте за које није надлежан, а чија се реализација планира на територији града Панчево, даје мишљење у поступку процене утицаја.
У оквиру примене Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине у поступку припреме и усвајања планова и програма у области просторног и урбанистичког планирања, Секретаријат издаје услове заштите животне средине за програме и планове, даје мишљења о приступању, односно неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, као и мишљења на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину.
У области заштите природних добара, Секретаријат иницира стављање под заштиту и стара се о заштити и одржавању заштићених природних добара на територији града Панчева: Парка природе "Поњавица", споменика природе "Три стабла белог јасена код Долова", ''Кестен Ћурчина у Панчеву" и "Ивановачка Ада".

Секретаријат за заштиту животне средине, преко градских инспектора за заштиту животне средине, врши послове инспекцијског надзора над применом мера заштите животне средине из домена својих надлежности, у области заштите ваздуха од загађивања из објеката за које дозволу за градњу издаје градски орган управе, заштите од буке у занатским, комуналним и стамбеним објектима, заштите животиња, одвођења и пречишћавања отпадних вода, заштите зелених површина, и друге послове у складу са законом и општинским одлукама и учествује у формирању базе података.


НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ И КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

1. Отклањање последица NATO бомбардовања реализовано је према програму “ UNEP PILOT PROJECTS; POST CONFLICT HUMANITARIAN CLEAN – UP; IMPLEMENTATION PHASE &рдqуо;, кроз пројекте ПА1 - ПА14.
2. “Постављање мониторинга за истраживање и испитивање подземних вода на простору између индустријске зоне Панчева и насеља Старчево у општини Панчево&рдqуо; (градови Амстердам и Занстад)
3. Испитивање квалитета површинских и подземних вода на локалитету панчевачких изворишта (Француска хуманитарна организација SOLIDARITE - и MOL - Београд)
4. Мониторинг подземних вода јужно од Индустријске зоне Панчева ( SDC )
5. Чишћење подземне воде загађене EDC -ом у кругу фабрике ХИП ''Петрохемија'' Панчево (Република Чешка)
6. Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) за Панчево
7. Систем за континуални мониторинг имисије
8. Пројекат проширења и реконструкције канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Панчева (W.W.T.P.) у оквиру ''Акционог плана за Панчево''
9. "Систем управљања индустријским аерозагађењем у Панчеву" (IAPMS) у оквиру ''Акционог плана за Панчево'' ( IMLES - Италија)
10. Пројекат санације и чишћења и санације канала отпадних вода у оквиру ''Акционог плана за Панчево'' ( IMLES - Италија)
11. Пројекти санације и рекултивације постојећих депонија на територији града Панчева
12. Пројекат регионалне санитарне депоније у Панчеву
13. Реконструкција и изградња вишенаменског хидросистема "Надела
14. Пројекти који се реализују у оквиру Годишњег програма заштите и унапређења животне средине града Панчева

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID