Zvanična prezentacija grada Pančeva
GradskaUpravaN.jpg


Gradska Uprava

GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA

 

Adresa: Trg kralja Petra I, br. 2-4, 26000 Pančevo

Telefon: 013/308-830 (centrala)

E-mail:  grad@pancevo.rs

Gradski uslužni centar: 013/311-211

E-mail:  usluznicentar@pancevo.rs

 

GRADSKI USLUŽNI CENTAR

 

Gradski uslužni centar otvoren je 29. juna 2009. godine. Osnovni cilj osnivanja Gradskog uslužnog centra je unapređenje rada i modernizacija Gradske uprave, kao i poboljšanje kvaliteta usluga koje pruža Gradska uprava građanima Pančeva.


Gradski uslužni centar je velika šalter sala sa 22 uslužna mesta, koja se nalaze u adaptiranom prostoru u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Pančeva.


Gradski uslužni centar ima elektronski prozivni sistem kojim se postiže brža i jednostavnija komunikacija i skraćuje vreme čekanja na  šalterima (uslužnim mestima).


U Gradskom uslužnom centru postavljena je taktilna tabla sa Brajevim pismom i tifo stazama koje pomažu osobama oštećenog vida samostalno kretanje i orijentaciju u zatvorenom prostoru, kao  i indukciona petlje za amplifikaciju govora koja služi osobama oštećenog sluha da se lakše sporazumevaju i komuniciraju sa zaposlenima u Gradskom uslužnom centru. Ova dva sistema omogućavaju građanima sa oštećenim vidom i sluhom da samostalno koriste usluge Gradske uprave i da u ostvarivanju svojih prava budu ravnopravni sa drugim građanima.

U prostorijama Gradskog uslužnog centra postavljen je elektonski sistem tip „ED – Koment“ za merenje stepena zadovoljstva stranke kvalitetom pružene usluge od strane Gradske uprave.
U okviru Gradskog uslužnog centra postoji banka gde stranke mogu da uplate takse i poreze, kao i kopirnica.

Radno vreme: radnim danima od 08,00 -15,00 časova.

Sredom od 15,00 do 19,00 časova obavljaju se poslovi prijema podnesaka, overe dokumenata, izdavanja izvoda i uverenja iz matičnih knjiga, izdavanja uverenja o plaćenim izvornim prihodima grada i poslovi Povereništva za izbeglice.

Telefon: 013/311-211

E-mail: usluznicentar@pancevo.rs

 

Uslužni mesto br. Poslovi gradske uprave grada Pančeva koji se obavljaju u Gradskom uslužnom centru
Raspored uslužnih mesta
1, 2 i 3 Prijem podnesaka
4,5 Overa potpisa, rukopisa i prepisa i radne knjižice
6 Urbanizam i građevinarstvo
7 i 8 Izdavanje uverenja iz Matičnih knjiga
9 Koordinator za romska pitanja
10 Sistem48 - Inspekcijski poslovi
11 Pisarnica - pasivna kartoteka
12 Pisarnica - aktivna kartoteka
13 Matična služba - Prijava smrti
14 Matična služba - Prijava rođenja
15 Matična služba - Prijava zaključenja braka
16 i 17 Lokalna poreska administracija
18 Pisarnica dečjeg dodatka
19 Povereništvo za izbeglice
20 Đački i studentski krediti i stipendije
21 i 22 Dečji dodatak

Sekretarijat za opštu upravu je nadležan da se stara o efikasnom, blagovremenom i neprekidnom obavljanju poslova na svim uslužnim mestima u Gradskom uslužnom centru, kao i da koordinira poslove u Gradskom uslužnom centru.


Radom Sekretarijata rukovodi Danijela Erdeljan Milošević, sekretar
Broj telefona: 013/308-778
Broj faksa: 013/308-778
Elektronska adresa: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

 

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA GRADSKE UPRAVE

 

1.SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVUsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za poslove opšte uprave, u čijem sastavu je organizaciona jedinica:

-Prijemna kancelarija

2)Odeljenje za lični status građana

3)Odeljenje za mesne kancelarije i mesne zajednice, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Grupa za poslove saveta mesnih zajednica u Pančevu

-Grupa za poslove mesnih kancelarija i saveta mesnih zajednica u Starčevu, Omoljici, Banatskom Brestovcu, Ivanovu, Dolovu, Banatskom Novom Selu, Jabuci, Kačarevu i Glogonju.

 

Kontakt: Danijela Erdeljan-Milošević – sekretar Sekretarijata za opštu upravu, kancelarija 5, tel./faks: 013/308-778, e-mail:  danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

 

 

2.SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za skupštinske poslove

2)Odeljenje za poslove Gradskog veća

3)Odeljenje za poslove Gradonačelnika

 

Kontakt: Maja Davitkov – pomoćnik sekretara Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i gradskog veća, kancelarija 109, tel.: 013/308-823, e-mail:  maja.davitkov@pancevo.rs

 

 

3.SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJAsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za upravno pravne i opšte poslove, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Grupa za opšte poslove i poslove povereništva za izbeglice

-Grupa za boračko invalidsku zaštitu i finansijsku pordršku porodici sa decom

2)Odeljenje za javne službe, planiranje, analitičke i finansijske poslove, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor

-Odsek za obrazovanje, društvenu brigu o deci, socijalnu i zdravstvenu zaštitu

-Odsek za finansijsko – knjigovodstvene poslove

-Služba prosvetne inspekcije

 

Kontakt: Gordana Nikolić – sekretar Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja, kancelarija 212, tel. 013/308-785, 013/308-721, faks: 013/344-198, e-mail:  gordana.nikolic@pancevo.rs

 

 

4.SEKRETARIJAT ZA FINANSIJEsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za budžet

2)Odeljenje za trezor

3)Računovodstvo

 

Kontakt: Enisa Agović-Hoti - sekretar Sekretarijata za finansije, kancelarija 804, tel.: 013/308-768, faks: 013/346-354, e-mail:  enisa.agovic-hoti@pancevo.rs

 

 

5.SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za praćenje stanja životne sredine

2)Odeljenje za procene uticaja, planove i programe

3)Odeljenje za inspekcijske poslove

 

Kontakt: Olga Šipovac – sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, kancelarija 613, tel.: 013/308-784, e-mail:  olga.sipovac@pancevo.rs

 

 

6.SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odsek za građevinske poslove

2)Odsek za poslove saobraćaja

3)Odsek za urbanizam

4)Odsek za izradu normativno-pravnih akata

 

Kontakt: Siniša Janković – sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, kancelarija 620, tel.: 013/308-776, faks: 013/308-778, e-mail:  sinisa.jankovic@pancevo.rs

 

 

7.SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za privredu

2)Odeljenje za podršku projektima

3)Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

 

Kontakt: Anđelija Borzanović – sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, kancelarija 314, tel.: 013/308-855, 013/308-868, faks: 013/344-455, e-mail:  andjelija.borzanovic@pancevo.rs

 

 

8.SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, SELO I RURALNI RAZVOJsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

2)Odeljenje za razvoj sela i ruralni razvoj

 

Kontakt: Zoran Grba – sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj, kancelarija 314, tel.: 013/308-879, faks: 013/308-959, e-mail:  zoran.grba@pancevo.rs

 

 

9.SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje komunalne inspekcije

2)Odeljenje inspekcije za saobraćaj i puteve

3)Odeljenje građevinske inspekcije

4)Odeljenje za upravno pravne poslove i poslove izvršenja, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Odsek za poslove izvršenja

-Odsek za upravno pravne poslove

 

Kontakt: Milovan Ćirović – sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove, kancelarija 716, tel.: 013/308-707, faks: 013/354-354, e-mail:  milovan.cirovic@pancevo.rs

 

 

10.SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJUsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za utvrđivanje i kontrolu

2)Odeljenje za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje

 

Kontakt: Milica Marjanović – sekretar Sekretarijata za poresku administraciju, kancelarija 815, tel.: 013/308-755, e-mail:  milica.marjanovic@pancevo.rs

 

 

11.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima

-Odsek za razvoj ljudskih odnosa

-Odsek za radne odnose

2)Odeljenje za informatiku, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Odsek za sistemsku podršku

-Odsek za aplikativni softver i veb redakciju

3)Odeljenje za pomoćne poslove

4)Odeljenje za tehničke poslove, u čijem je sastavu organizaciona jedinica:

-Grupa za poslove prevoza službenim vozilima

 

Kontakt: Dragana Maksimović – sekretar Službe za zajedničke poslove, kancelarija 117, tel.: 013/308-955,  dragana.maksimovic@pancevo.rs

 

 

12.AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

 

Kontakt: Jelena Pavlović – direktor Agencije za javne nabavke, kancelarija 2, tel.: 013/308-810, faks: 013/352-790, e-mail:  jelena.pavlovic@pancevo.rs

 

 

13.AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ

 

Kontakt: Petar Živković – direktor Agencije za saobraćaj, tel.: 013/308-713, e-mail:  petar.zivkovic@pancevo.rs

 

 

14.AGENCIJA ZA IMOVINU

 

Kontakt: Milovan Anović – direktor Agencije za imovinu, kancelarija 806, tel.: 013/308-790, e-mail:  milovan.anovic@pancevo.rs

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID