Zvanična prezentacija grada Pančeva
GradskaUpravaN.jpg


Sekretarijat za inspekcijske poslove

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

Рад комуналне, саобраћајне и грађевинске инспекције организован је сваког радног дана од 07.30 -15.30 часова.  Тел. 013/308-830

 

Рад комуналне инспекције организован је и у другој смени, сваког радног дана од 13.00-21.00 час. Тел. 013/308-830

 


ПРИЈАВЕ ГРАЂАНА

 

Пријаве грађана из делокруга рада комуналне, саобраћајне и грађевинске инспекције могу се поднети сваког радног дана преко услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-946 , односно на директан телефон викендом 013/308-830.

 

"СИСТЕМ 48" - омогућава грађанима подношење пријава од 00.00-24.00 часова. 

 

Телефон: 013/308-946

СМС: слаљем поруке на 065 866 2500

email: sistem48@pancevo.rs

 

Грађани могу добити ближе информације у вези тока поступка по пријави, сваког радног дана  од 08.00-15,00 часова.

 


Закон о инспекцијском надзору ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије " , а примењује се истеком рока од 12 месеци од дана ступања на снагу, осим одредаба којима се уређују нерегистровани субјекти и поступање према нерегистрованим субјектима прописаних чланом 3. тачка 4), чланом 4. став 7, чланом 5. став 3, чланом 10.став 4, чланом 11. ст. 2.и 3, чланом 22. чл. 33. и 34. чланом 41. став 3, чланом 44. став 2. тачка 5) и чланом 57, које се примењују истеком рока од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, и чланом 30. ст. 1, 2. и 4, које се примењују истеком рока од пет месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Секретаријат за инспекцијске послове сачинио је контролне листе сагласно члану 14. Закона о инспекцијским пословима "Службени гласник РС" бр.36/15 и да су објављене на интернет страници Градске управе града Панчева.

 

 

          Секретаријат за инспекцијске послове  обавља послове  који се односе на инспекцијски надзор у грађевинској, области саобраћаја и путева и комуналној области.

          У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом  градских одлука донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области.

          У комуналној области комунална инспекција у обављању надзора контролише да ли се комуналне делатности обављају на начин утврђен законом, односно прописом донетим на основу закона, контролише стање комуналних објеката, инсталација јавне расвете, водовода и канализације, термо-машинских инсталација и опреме, саобраћаја и путева и зелених површина, контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним услугама, наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина, наређује уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних и зелених површина, ако су остављени противно донетим прописима Града, контролише  извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање уочених недостатака, изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина и предузима друге мере утврђене законом и другим прописима.

       У области саобраћаја и путева, инспектор за саобраћај и путеве обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева.

Секретаријат обавља послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе.


 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

Секретаријат за инспекцијске послове организован је у четири одељења:

1. Одељење комуналне инспекције

2. Одељење инспекције за саобраћај и путеве

3. Одељење грађевинске инспекције

4. Одељење за управно-правне послове и послове извршења

 

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 

Ћировић Милован, Секретар

Канцеларија 716

тел. 013/308-707, 354-354

e-mail milovan.cirovic@pancevo.rs

 

Слободан Кундаковић, помоћник секретара

тел. 013/308-803, 354-354

Канцеларија 703

e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

 

Ненад Мирковић, помоћник секретара

Канцеларија 709

тел. 013/308-739 , 354-354

e-mail nenad.mirkovic@pancevo.rs

 

Јасна Лакатош-Гомбац, помоћник секретара

Канцеларија 701

тел. 013/308-803, 354-354

e-mail jasna.lakatos-gombac@pancevo.rs

 

 

 

Одељење комуналне инспекције 

 

Бобан Ђурђев   Главни комунални инспектор

канцеларија 703

013/308-803

e-mail boban.djurdjev@pancevo.rs

 

Одељење инспекције за саобраћај и путеве

 

Милан Ђурић ,  Главни инспектор за саобраћај и путеве

канцеларија 701            

013/308-803  

e-mail milan.djuric@pancevo.rs

 

Одељење грађевинске инспекције


Живана Француз, Главни грађевински инспектор

канцеларија 710   

013/308-780

e-mail zivana.francuz@pancevo.rs

 

Одељење за управно-правне послове и послове извршења

 

Лајовић Весна, Шеф Одељења

канцеларија 702    

013/308-863 , 354-354

e-mail vesna.lajovic@pancevo.rs

 

Одсек за послове извршења

 

Антонијевић Милан, Шеф одсека

канцеларија 702  

013/308-863

e-mail milan.antonijevic@pancevo.rs

Dokumenti

Dokument Objavljeno
PRIJAVA_NEZAKONITOG_OBJEKTA.pdfPRIJAVA_NEZAKONITOG_OBJEKTA.pdf  (53.33Kb)

27.01.2016 12:20:28
PROGRAM.docPROGRAM.doc  (157.5Kb)

19.01.2016 14:51:20
Godisnji_plan_inspekcijskog_nadzora_za_2016.g.PDFGodisnji_plan_inspekcijskog_nadzora_za_2016.g.PDF  (2353.47Kb)

15.01.2016 13:45:57
JANUAR_16_PROGRAM_UKLANJANJA_OBJEKATA.pdfJANUAR_16_PROGRAM_UKLANJANJA_OBJEKATA.pdf  (141Kb)

14.12.2015 15:12:07
JANUAR_16_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.pdfJANUAR_16_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.pdf  (128.15Kb)

14.12.2015 15:11:46
JANUAR_16__OPERATIVNI_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.pdfJANUAR_16__OPERATIVNI_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.pdf  (53.82Kb)

14.12.2015 15:11:12
OKTOBAR_15__OPERATIVNI_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.docOKTOBAR_15__OPERATIVNI_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.doc  (34.5Kb)

17.09.2015 15:12:40
OKTOBAR_15_PROGRAM_UKLANJANJA_OBJEKATA.docOKTOBAR_15_PROGRAM_UKLANJANJA_OBJEKATA.doc  (155Kb)

17.09.2015 15:12:15
OKTOBAR_15_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.docOKTOBAR_15_PLAN_UKLANJANJA_OBJEKATA.doc  (145Kb)

17.09.2015 15:11:57
NOVA_TABELA_ZA_2015.xlsNOVA_TABELA_ZA_2015.xls  (26Kb)

08.07.2015 08:39:24
NOVA_TABELA_ZA_2015.xlsNOVA_TABELA_ZA_2015.xls  (21Kb)

04.03.2015 14:39:08
ТАБЕЛА_ИЗВЕШТАЈ.xlsТАБЕЛА_ИЗВЕШТАЈ.xls  (20Kb)

13.01.2015 12:54:14
ТАБЕЛА_ИЗВЕШТАЈ.xlsТАБЕЛА_ИЗВЕШТАЈ.xls  (19.5Kb)

06.11.2014 12:11:42
TABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xlsTABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xls  (15.5Kb)

22.05.2014 12:49:00
PREKRSAJNI_NALOG_sa_prilozima.docPREKRSAJNI_NALOG_sa_prilozima.doc  (160.5Kb)

14.03.2014 15:06:30
ИЗВЕШТАЈ_ИЗ_РЕОНА_БУВЉАКАИЗВЕШТАЈ_ИЗ_РЕОНА_БУВЉАКА  (25.5Kb)

04.12.2013 12:25:51
TABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xlsTABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xls  (13Kb)

04.12.2013 12:20:53
TABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xlsTABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xls  (12.5Kb)

15.11.2013 13:36:26
buvljak_IZVESTAJ_ZA_AVGUST_2013_1680.docbuvljak_IZVESTAJ_ZA_AVGUST_2013_1680.doc  (40Kb)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА У РЕОНУ РОБНЕ ПИЈАЦЕ АЕРОДРОМ- „БУВЉАК“

14.10.2013 14:50:37
TABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xlsTABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xls  (12.5Kb)

04.10.2013 08:28:59
TABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xlsTABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xls  (12Kb)

04.09.2013 14:22:01
buvljak_IZVESTAJ_ZA_AVGUST_2013.g_2.docbuvljak_IZVESTAJ_ZA_AVGUST_2013.g_2.doc  (30.5Kb)

04.09.2013 13:57:46
TABELA%20IZVE%C5%A0TAJ%20PO%20MESECIMA.xlsTABELA%20IZVE%C5%A0TAJ%20PO%20MESECIMA.xls  (0Kb)

04.09.2013 11:09:21
TABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xlsTABELA_IZVESTAJ_PO_MESECIMA.xls  (12Kb)

06.08.2013 08:17:03
Untitled_1.pdfUntitled_1.pdf  (59.52Kb)

11.07.2013 08:35:06
Kontrola_auto_taksi_prevoza_1.docKontrola_auto_taksi_prevoza_1.doc  (21Kb)

10.06.2013 12:31:51
Tabelarni_prikaz_angzovanja_inspekcije_u_saobracaju.odtTabelarni_prikaz_angzovanja_inspekcije_u_saobracaju.odt  (27.6Kb)

06.06.2013 14:52:24
Zapisnik.pdfZapisnik.pdf  (633.08Kb)

21.05.2013 12:17:26
Tabelarni_prikaz_saobracaj_2012_2013.docTabelarni_prikaz_saobracaj_2012_2013.doc  (28Kb)

21.05.2013 10:49:42
auto__taksi_prevoz_pojacana_kontrola.docauto__taksi_prevoz_pojacana_kontrola.doc  (12.5Kb)

14.05.2013 07:37:16
Izvestaj_MUP_u_od_01.01._do_30.04.2013.g..docIzvestaj_MUP_u_od_01.01._do_30.04.2013.g..doc  (45.5Kb)

13.05.2013 14:07:42
Nelegalni_prevoz.pdfNelegalni_prevoz.pdf  (501.31Kb)
ANGAŽOVANJE SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA NA SUZBIJANJU NELEGALNOG JAVNOG PREVOZA PUTNIKA

13.03.2013 09:11:21
RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID