Zvanična prezentacija grada Pančeva
Gradska_uprava_2.jpg


Aktuelne javne nabavke

Nabavka prirodne negazirane mineralne vode za piće
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Usluga osiguranja zgrade
Postupak javne nabavke male vrednosti

Čišćenje kotlarnica JKP Grejanje Pančevo prostorija i rezervoara
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge prevođenja – podrška privrednim promotivnim aktivnostima
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge čišćenja i uklanjanja divljih deponija rasutih po ataru i uređenje kanala
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka periodičnih časopisa
Pregovarački pstupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Usluga osiguranja zgrade
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge osiguranja opreme
Javna nabavka male vrednosti

Nabavka usluge osiguranja zaposlenih
Javna nabavka male vrednosti

Održavanje sistema za kontinualno merenje kvaliteta vazduha
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka medijske usluge – informisanje o radu Skupštine grada, skupštinskih tela, Gradskog veća i Štaba za vanredne situacije - radiotelevizijsko snimanje i emitovanje njihovih sednica
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge medijske promocije projekta 'Skupština za sve'
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka ogrevnog drveta
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Usluga izrade projekta sa postavljanjem osvetljenja na pešačkim prelazima na Novoseljanskom putu
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka tonera i kertridža
Otvoreni postupak javne nabavke

Usluga ažuriranja zvanične internet prezentacije grada Pančeva za potrebe projekta Skupština za sve
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima za situacioni centar
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka osnovnog kompleta uniformi za jedinice CZ
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka ogrevnog drveta
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Stolarski radovi – zamena prozora na zgradi Gradske uprave grada Pančeva
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka službene odeće i obuće za potrebe Sekretarijata za opštu upravu
Postupak javne nabavke mače vrednosti

Nabavka radne odeće i obuće za službu obezbeđenja
Postupak javne nabavke male vrednosti

Održavanje sistema sirena za uzbunjivanje i dogradnja sistema
Postupak javne nabavke male vrednosti

Usluga ažuriranja zvanične internet prezentacije grada Pančeva za potrebe projekta Skupština za sve
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka radne odeće i obuće za službu obezbeđenja
Postupak javne nabavke male vrednosti

Održavanje sistema za kontinualno merenje kvaliteta vazduha
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka službene odeće i obuće za potrebe Sekretarijata za opštu upravu
Javna nabavka male vrednosti

Nabavka priključaka i usluge prenosa podataka putem ADSL-a
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka agregata za server salu
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge izrade i održavanja softvera za potrebe Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge idejnog rešenja i štampe promotivnog materijala
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka licenciranog softvera
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka rokovnika i planera
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka radne odeće i obuće za službu obezbeđenja
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge održavanja GIS-a i softvera za imovinu
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka agregata za potrebe Odeljenja za odbranu i vanredne situacije Gradske uprave grada Pančeva
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge izrade i održavanja softvera za potrebe Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka tonera i kertridža
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge mikrofilmovanja i skeniranja dokumentacije
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Radovi na sistemu za odvod kondenzovane vode iz klima uređaja na zgradi Gradske uprave
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka opreme za skupštinsku salu
Otvoreni postupak javne nabavke

Pojačano održavanje atarskih puteva, otresišta i ojačavanje kolovozne konstrukcije
Otvreni postupak javne nabavke

Nabavka mopeda za potrebe Odeljenja saobraćajne policije u Pančevu
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka zdravstvenih usluga
Postupak javne nabavke male vrednosti

Koričenje za potrebe Gradske uprave
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka automobila za potrebe poljočuvarske službe
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge informisanja javnosti u lokalnom nedeljnom listu
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge vršenja tehničkog prijema radova na investicionom održavanju u okviru projekta Nova deponija
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Nabavka usluge štampe i dizajna promotivnog materijala za obeležavanje 220 godina zanatstva i 110 godina od održavanja prve međunarodnoe industrijsko-poljoprivredne izložbe
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge - Obuke Nabavka usluge - Obuke za pripremu i realizaciju projekata i engleski jezik za korisnike javnih sredstava za pripremu i realizaciju projekata i engleski jezik za korisnike javnih sredstava
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Nabavka saobraćajnih bukvara i svetloreflektujućih markera
Javna nabavka male vrednosti

Nabavka analizatora VTH - oprema za zaštitu životne sredine
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge - Informatička obuka za potrebe projekta 'Informatička obuka žena na selu'
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Nabavka mopeda za potrebe Odeljenja saobraćajne policije u Pančevu
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka službene, zaštitne i radne odeće i obuće za potrebe Sekretarijata za inspekcijske poslove
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge revizije – projekat 'Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu'
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge štampe i dizajna promotivnog materijala – ostale privredne aktivnosti
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka sredstava za rad u demonstraciji u okviru obuke pripadnika CZ opšte namene
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge veštačenja
Nabavka usluge veštačenja - angažovanje ovlašćenog veštaka za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, Br. XI-13-404-128/2015

Specijalizovane usluge za praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu Narodna bašta i na drugim mernim mestima na teritoriji Grada u situacijama povećanog aerozagađenja za 2015. 2016. i 2017. godinu
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (члан 35. став 1. тачка 1) ЗЈН)

Nabavka saobraćajnih bukvara i svetloreflektujućih markera
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka nameštaja
Nabavka dobara na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama - Nabavka nameštaja BR. XI-13-404-98/2015-2

Nabavka tehničkih gasova
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Nabavka usluge poljočuvarske službe
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta podzemnih voda južno od industrijske zone sa revitalizacijom pijezometara po potrebi
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge štampe promotivnog materijala za potrebe projekta 'Skupština za sve'
Otvoreni postupak javne nabavke

Program sistematskog merenja buke sa automatskim merenjem saobraćaja
Otvoreni postupak javne nabavke

Vršenje usluge analize ugrađenog šljunka na telu deponije
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39, став 2. ЗЈН)

Radovi na krovu
Otvoreni postupak javne nabavke

Usluga izrade elaborata 'Izmena programa komasacije katastarske opštine Glogonj (grad Pančevo)'
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39, став 2. ЗЈН)

Nabavka stručne literature za potrebe zaposlenih – godišnja pretplata za periodične časopise za 2015. godinu, oblikovana u 2 partije
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Nabavka usluge izrade plakete Vajfert
Postupak javne nabavke male vrednosti

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za periodično održavanje atarskih puteva, atarskih puteva sa otresištem i otresišta
Otvoreni postupak javne nabavke

Izrada stručnog teksta za priručnik 'Imaš pravo da...' za potrebe projekta 'Skupština za sve'
Postupak javne nabavke male vrednosti

Propagandne aktivnosti za potrebe projekta Skupština za sve
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka dobara - Digitalni daljinomerač (Laserski metar BD10) za potrebe inspekcije
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje (čl. 39, stav 2. ZJN)

Nabavka usluge prevoda i lekture za potrebe projekta
Javna nabavka male vrednosti

Dodatna merenja kvaliteta vazduha za 2015, 2016. i 2017. godinu
Otvoreni postupak javne nabavke

Zamena uniformi za komunalnu policiju
Postupak javne nabavke male vednosti

Nabavka usluge kontrole mikorbiološke ispravnosti mleka kao način kontrole zdravlja vimena kod umatičenih muznih krava i ovaca na teritoriji grada Pančeva.
Otvoreni postupak javne nabavke

Specijalizovane usluge za praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu Narodna bašta i na drugim mestima na teritoriji Grada u situacijama povećanog aerozagađenja za 2015, 2016. i 2017. godinu
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge - Monitoring polena za 2015, 2016. i 2017. godinu
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge kontrolisanja proizvodnje, kvaliteta i prodaje povrća proizvođača sa teritorije grada Pančeva
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka nameštaja
Набавка на коју се закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ)

Nabavka usluge održavanja voznog parka Gradske uprave
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda (član 35. stav 1. tačka 1) ZJN)

Nabavka usluge štampanja promo materijala za edukaciju stanovništva u vezi elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka dobara na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama – Nabavka računara, računarske opreme za potrebe odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave Pančevo
Nabavka dobara u skladu sa članom 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka dobara na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama – Nabavka noutbuk računara za potrebe Odeljenja inspekcije za saobraćaj i puteve Gradske uprave grada Pančeva
Nabavka dobara na osnovu člana 39.stav.2. Zakona o javnim nabavkama

Tekuće popravke i održavanje automobila poljočuvarske službe sa nabavkom rezervnih delova
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka usluge štampe i dizajna promotivnog materijala za obeležavanje 220 godina zanatstva i 110 godina od održavanja prve međunarodne industrijsko-poljoprivredne izložbe
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge tekuće održavanje klima uređaja
Набавка на коју се закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ)

Nabavka usluge angažovanja Poljočuvarske službe za poslove Mesnih zajednica na teritoriji grada Pančeva za 2015.godinu
Otvoreni postupak javne nabavke

Nabavka priključaka i usluge prenosa podataka putem ADSL-a
Postupak javne nabavke male vrednosti

6. Pojačano održavanje atarskih puteva, otresišta i ojačavanje kolovozne konstrukcije
Otvoreni postupak javne nabavke

Набавка услуге организације едукације предшколске и школске деце у природи
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ

Набавка услуге организације и обележавања значајних датума из области животне средине
Набавка на коју се закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ)

Nabavka usluge štampanja publikacije za projekat 'Priprema Skupštine za javna slušanja'
Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka usluge zakupa štandova za organizaciju Sajma zapošljavanja grada Pančeva za 2015. godinu
Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)

Nabavka usluge prevoza u cilju posete zaštićenim prirodnim dobrima, u skladu sa članom 39. stav 2. ZJN


Nabavka vozila za poljočuvarsku službu
Postupak javne nabavke male vrednosti

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID