Zvanična prezentacija grada Pančeva
Gradska_uprava_1.jpg


Saopštenje

Saopštenje

 

07.01.2012.godine stupile su na snagu izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji između ostalog i člana7. kojim je regulisano da dug poreskog obveznika ne predstavlja tajnu. Sekretarijat za poresku administraciju objavljuje spisak dužnika po osnovu izvornih prihoda bez naknade za gradsko građevinsko zemljište na dan :31.03.2012., 30.06.2012. ,30.09.2012., 31.12.2012. i 31.03.2013.godine za iznos duga iznad 100,00 dinara i to:

-pravnih lica;

-preduzetnika i

-fizičkih lica uz navođenje sledećih činjenica:

 

1.  Utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda ostvarenih na teritoriji Grada Pančeva, bez naknade za gradsko građevinsko zemljište, zaključno sa 31.12.2008.  godine je administriralo Ministarstvo finansija – Poreska uprava Filijala Pančevo, a od 01.01.2009. godine Sekretarijat za poresku administraciju.  

2.  Postupak migracije podataka o poreskim obveznicima od Ministarstva finansija – Poreske uprave je trajao od 25.03.2009. godine  sve do 23.11.2009. godine kada je implementiran Završni račun Poreske uprave i tek tada su se stekli uslovi za sprovođenje postupka prinudne naplate.

3. Kod pojedinih dužnika iz zakonskih razloga nije mogao da se vrši ili je nažalost morao da se prekine postupak   redovne,  prinudne naplate a radi se :

3.1.  subjektima u  postupku privatizacije (Zakon o privatizaciji „Sl.gl.RS, broj 38/01...123/07):

-  od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju restrukturiranja , se ne može sprovoditi prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja;
-  koji se privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije za dugove nastale do 31.12.2007. godine postupak prinudnog izvršenja se prekida;

3.2.  subjektima koji se nalaze u postupku stečaja (Zakon o stečaju „Sl.gl.RS, broj 104/09):

- od dana pokretanja stečajnog postupka protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom se nemože  sprovoditi prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja;

4. Veliki broj obveznika je nakon pokretanja postupka prinudne naplate u
skladu sa čl.73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izvršio reprogramiranje svojih dugova sa novim  rokovima dospeća (najviše 12 meseci ) i nad istima se takođe ne sprovodi postupak prinudne naplate.

5. Moguće je da se na spisku dužnika – fizičkih lica nalaze preminule osobe a
 to znači da naslednici ili korisnici nekretnine nisu   podneli poreske prijave  u roku od 10 dana od dana kada su započeli ili prestali da koristi imovinu ili im je po drugom osnovu prestala poreska obaveza a najkasnije do 31 marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza. .

6. Izmenama člana 114ž  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji precizirana je  obaveza Sekretarijata da po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, odnosno o prestanku prava na povraćaj, refakciju, refundaciju, kao i na namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, zbog zastarelosti koja nastaje u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.

 

7. Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 27.12.2012. godine,   je donela Odlukuo  o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, a u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga („Sl.gl.RS“broj 119/12). kojom je  uređen je uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih izvornih prihoda budžeta grada dospelih za plaćanje zaključno sa 31.10.2012. godine.

Poreski obveznici koji su obaveze koje dospevaju od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, izmirili  do 31. marta 2013. godine (produžen rok od 31.01.2013. na 31.03.2013. godine na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj 43-1688/2013  ) zajedno sa obračunatom kamatom od dana dospeća do dana uplate  a od 1. januara 2013. godine redovno plaćaju tekuće obaveze  ostvarili su pravo na mirovanje  duga i uslovni otpis kamate te se isti ne nalaze na spisku.

Efekat Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga („Sl.gl.RS“broj 119/12) je  8.156 dužnika  manje 31.03.2013. godine u odnosu na broj od 31.12.2012. godine tj.38,71%.

 

SPISAK DUŽNIKA-PRAVNA LICA 31.03.2013.godine

SPISAK DUŽNIKA-PREDUZETNICI 31.03.2013.godine

SPISAK DUŽNIKA-FIZIČKA LICA 31.03.2013.godine

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID