Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_3.jpg


Савет за родну равноправност

ЧЛАНИЦЕ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

 

Савет за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из надлежности града са аспекта равноправности и једнаких могућности мушкараца и жена. 

 

Савет за родну равноправност подстиче развојне активности у области равноправности полова у свим областима јавног, друштвеног и привредног живота и предлаже мере које доприносе родној равноправности.

 

Савет за родну равноправност има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника и грађана.

 

Чланице Савета: 

 

Милица Тодоровић , (одборничка група ДС)  је рођена 23. септембра 1957. године у Панчеву где је завршила основну  школу и Гимназију. Вишу школу и основне академске студије завршила је на Привредној академији, Факултету за менаџмент у Новом Саду а академске студије другог степена на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на мастер студијама Рода и политике и одбранила мастер рад са темом: „Значај родне опредељености програма буџета у Србији“

 

Сандра Божић

 

Бранка Петровић

Драгана Петровић

Борка Жунић

Марија Стоицов 

Видана Думитру

Славица Вабрик

Милка Бајић

Савет за родну равноправност - документа

Документ Објављено
Izvestaj_o_radu_Saveta.pdfIzvestaj_o_radu_Saveta.pdf  (2717.43Kb)
Извештај о раду Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева за 2013. годину и Програм рада Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева за 2014. годину

08.05.2014 16:32:37
Zapisnik_sa_V_sednice_Saveta_za_rodnu_ravnopravnost.odtZapisnik_sa_V_sednice_Saveta_za_rodnu_ravnopravnost.odt  (24.35Kb)
З А П И С Н И К са 5. седнице Савета за родну равноправност одржане 29. марта 2013. године на 9.спрату зграде Градске управе града Панчева са почетком у 13.00 часова. Седницом је председавала Милица Тодоровић, председница Савета.

10.10.2013 21:32:12
Zapisnik_sa_II_sednice__Saveta_za_rodnu_ravnopravnost_31.01.13._(1)_Sladja___kopija.docZapisnik_sa_II_sednice__Saveta_za_rodnu_ravnopravnost_31.01.13._(1)_Sladja___kopija.doc  (27.5Kb)
З А П И С Н И К са ИИ седнице Савета за родну равноправност одржане 31. јануара 2013. године на 9.спрату зграде Градске управе града Панчева са почетком у 10.30 часова. Седницом је председавала Милица Тодоровић, председница Савета.

10.10.2013 21:30:58
Zakon_o_zabrani_diskriminacije.pdfZakon_o_zabrani_diskriminacije.pdf  (121.32Kb)
Документи које су усвојили Влада и Скупштина РС - Закон о забрани дискриминације

10.10.2013 21:27:25
Zakon_o_ravnopravnosti_polova.pdfZakon_o_ravnopravnosti_polova.pdf  (92.07Kb)

10.10.2013 21:26:24
Porodicni_zakon.pdfPorodicni_zakon.pdf  (229.67Kb)
Документи које су усвојили Влада и Скупштина РС - Породични закон

10.10.2013 21:25:23
Deklaracija_SKGO_o_rodnoj_ravnopravnosti.pdfDeklaracija_SKGO_o_rodnoj_ravnopravnosti.pdf  (133.72Kb)
Документи које су усвојили Влада и Скупштина РС - Декларација Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије о поштовању принципа родне равноправности на локалном нивоу власти у Србији

10.10.2013 21:24:01
Akcioni_plan_za_sprovo–enje_nacinalne__strategije__za_poboljзanje_poloІaja_Іena_i_unapre–ivawe_rodne_ravnopravnosti.pdfAkcioni_plan_za_sprovo–enje_nacinalne__strategije__za_poboljзanje_poloІaja_Іena_i_unapre–ivawe_rodne_ravnopravnosti.pdf  (1405.5Kb)
Документи које су усвојили Влада и Скупштина РС - Акциони _план за спровођење националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период од 2010. до 2015. године

10.10.2013 21:21:13
Revidirana_Evropska_socijalna_povelja_SE.pdfRevidirana_Evropska_socijalna_povelja_SE.pdf  (205.97Kb)
Документи које је усвојио Савет Европе - Ревидирана европска социјална повеља

10.10.2013 21:11:12
preporuka_seksualna_orijentacija.pdfpreporuka_seksualna_orijentacija.pdf  (142.66Kb)
Документи које је усвојио Савет Европе - Препорука ЦМ/Рец(2010)5 Комитета министара државама чланицама о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета

10.10.2013 21:09:11
Konvencija_o_spreЯavanju_i_borbi_protiv_nasilja_nad_Іenama_i_nasilja_u_porodici__CAHVIO___srpski.pdfKonvencija_o_spreЯavanju_i_borbi_protiv_nasilja_nad_Іenama_i_nasilja_u_porodici__CAHVIO___srpski.pdf  (352.25Kb)
Документи које је усвојио Савет Европе - Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици

10.10.2013 21:07:20
CoE_Evropska_konvencija_za_zastitu_ljudskih_prava_i_osnovnih_sloboda.pdfCoE_Evropska_konvencija_za_zastitu_ljudskih_prava_i_osnovnih_sloboda.pdf  (163.87Kb)
Документи које је усвојио Савет Европе - Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода

10.10.2013 21:04:32
CAHVIO___obrazloІenje__tekst_pdf.pdfCAHVIO___obrazloІenje__tekst_pdf.pdf  (589.57Kb)
Документи које је усвојио Савет Европе - Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици

10.10.2013 20:59:30
SPORAZUM_o_saradnji_izmedju_svih_ustanova_sluІbi_i_organa_koje_se_bave_nasiljem_u_porodici.docSPORAZUM_o_saradnji_izmedju_svih_ustanova_sluІbi_i_organa_koje_se_bave_nasiljem_u_porodici.doc  (36.5Kb)
Документи које је усвојио град Панчево - Споразум о сарадњи између свих установа, служби и орагана које се баве насиљем у породици на територији града Панчева

10.10.2013 20:29:17
Opзti__Protokol_o_postupanju_i_saradnji_ustanova_sluІbi_i_organa_u_skuЯajevima_nasilja_u_porodici_na_teritoriji_grada_PanЯeva.docOpзti__Protokol_o_postupanju_i_saradnji_ustanova_sluІbi_i_organa_u_skuЯajevima_nasilja_u_porodici_na_teritoriji_grada_PanЯeva.doc  (145Kb)
Документи које је усвојио град Панчево - Општи протокол о поступању и сарадњи установа, служби и органа у случајевима насиља у породици на територији града Панчева

10.10.2013 20:25:23
Odluka__Skupзtine_grada_PanЯeva_o_ravnopravnosti_polova.docOdluka__Skupзtine_grada_PanЯeva_o_ravnopravnosti_polova.doc  (50.5Kb)
Документи које је усвојио град Панчево - Одлука о равноправности полова

10.10.2013 20:23:02
Lokalni_Akcioni_Plan_za_poboljзanje_poloІaja_Romkinja_u_gradu_panЯevu.docLokalni_Akcioni_Plan_za_poboljзanje_poloІaja_Romkinja_u_gradu_panЯevu.doc  (543.5Kb)
Документи које је усвојио град Панчево - Локални акциони план за побољшање положаја ромкиња у граду Панчеву

10.10.2013 20:08:13
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID