Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_13.jpg


Стална радна тела Скупштине Града

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Стална радна тела Скупштине града Панчева: 

           1.  Савет за буџет и  финансије ;

           2.  Савет за младе;

           3.  Савет за родну равноправност ;

           4.  Савет за друштвене делатности ;

           5.  Савет за заштиту животне средине;

           6.  Комисија за кадровска,  административна питања и радне односе;

           7.  Комисија за мандатна питања ;

           8.  Комисија за представке и жалбе ;  

           9.  Комисија за прописе

СЕДНИЦЕ РАДНИХ ТЕЛА

 

Члан 49.

 

Прву седницу радног тела сазива председник Скупштине.

На тој седници врши се конституисање радног тела.

                       

Члан 50.

 

            Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопстевеној  иницијативи, на иницијативу најмање два члана радног тела, или секретара Скупштине, а дужан је сазвати седницу на захтев  председника Скупштине.

Ако председник радног тела не сазове седницу, седницу сазива заменик председника радног тела или председник Скупштине.

 

Члан 5 1 .

 

            Радно тело ради у седници којој присуствује већина чланова радног тела, а одлучује већином гласова присутних чланова радног тела.

            Седница радног тела сазива се најкасније 3 дана пре одржавања седнице, а може се сазвати и у краћем року ако за то постоје разлози.

 

Члан 52.

 

            Седници радног тела обавезно присуствује представник предлагача акта који се на седници разматра.

            Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду, без права одлучивања, и одборник који није члан радног тела.

            У раду радног тела могу учествовати и чланови Градског већа, зависно од питања које је на дневном реду.

            У раду радног тела могу, по позиву, учествовати и друга лица.

            Секретар Скупштине може учествовати у раду радних тела без права одлучивања.

 

Члан 53.

 

            Седнице радних тела припрема председник радног тела уз помоћ секретара Скупштине или лица које он одреди.

            Секретар Скупштине стара се да радно тело добије од одговарајућих предлагача сву потребну документацију и стручну помоћ.

            Предлагачи су дужни да доставе радним телима образложење по сваком предмету који им је упућен на проучавање.

           

 

Предлагачи су дужни да на захтев радног тела или на захтев секретара Скупштине хитно одговоре на сва тражења у вези са предметом који радно тело проучава.

            Радно тело може захтевати од предлагача да допуни свој предлог и да пружи потребна објашњења и  вратити предлагачу цео предмет и одредити му рок за поступање по примедбама радног тела.

            Ако предлагач не усвоји примедбе, радно тело ће изнети предлог на седници Скупштине са својим мишљењем и предлозима.

 

Члан 54.

 

            О времену и месту одржавања седнице са означењем дневног реда обавестиће се председник и секретар Скупштине, Градоначелник и Градско веће, а члановима  радних тела доставиће се писмени позив заједно са потребним материјалом.

            Кад радно тело проучава нацрте или предлоге одлука које садрже опште прописе, члановима радних тела доставиће се, уз позив за седницу, потпун текст нацрта или предлога одлука, као и најважније примедбе које су примљене у вези с тим нацртом или предлогом.

 

Члан 55.

 

            Седницу радног тела отвара и њом руководи председник, а у случају његове спречености заменик председника, односно члан кога остали чланови за то одреде.

            У претресу поједини чланови радног тела могу више пута говорити о истом питању, ако се не одлучи да се право говора ограничи.

 

Члан 56.

 

            Радна тела дају мишљења о предлозима одлука, других општих аката, и другим питањима из области за које су образована и одлучују о питањима која им повери Скупштина.

            У доношењу закључака радног тела могу учествовати само њихови чланови.

 

Члан 57.

 

            О раду на седници води се записник који потписују председник радног тела и записничар.

            Радно тело може радити ако је присутна већина чланова.

            Ако закључак радног тела није донесен једногласно, чланови радног тела који су остали у мањини имају право да траже да се уз записник достави и њихово мишљење о одбијању закључка.

            Радно тело одређује известиоца који ће пред Скупштином  подносити извештај и образлагати закључак радног тела.

 

 

Ако је мањина поднела своје издвојено мишљење, може и она одредити свог известиоца .

 

Члан 58.

 

            Стручну обраду аката и других материјала за седнице радних тела врше надлежни секретаријати Градске управе.

            Организационе и административне послове за потребе радних тела врши секретаријат Градске управе надлежан за скупштинске послове.

 

Члан 59.

 

            Кад су предмети проучавања у радним телима сложена питања која обухватају разне области, могу се одржати заједничке седнице  разних комисија и савета, или поједина комисија или савет може тражити да јој друга комисија, односно савет достави своје мишљење или свој закључак о поједином питању.

            Заједничким седницама председавају наизменично председници комисија, односно савета.

ОСНИВАЊЕ И САСТАВ РАДНИХ ТЕЛА

 

(Извод из Пословника о раду Скупштине Града)

Члан 45.

           

            За разматрање и решавање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова у складу са овим пословником, оснивају се стална радна тела.

Стална радна тела су савети и комисије.

            Скупштина може основати и друга стална радна тела.

 

Члан 46.

 

            Председника, заменика председника и чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина на предлог председника Скупштине, уз претходне консултације са одборничким групама.

Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника, стручњака из одговарајућих области и грађана.

Председник сталног радног тела бира се из реда одборника.

           

Члан 47.

 

Мандат чланова сталних радних тела траје до истека мандата одборницима Скупштине, а могу бити разрешени и пре истека мандата.

            Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине уз претходне консултације са одборничким групама.

            Стално радно тело може поднети Иницијативу председнику Скупштине за разрешење, односно избор председника, заменика председника и чланова сталног радног тела.

 

Члан 48.

 

Скупштина, по потреби, оснива повремена радна тела ради разматрања одређених питања и извршавања посебних задатака из надлежности Скупштине.

Скупштина посебном одлуком о оснивању повременог радног тела, утврђује назив повременог радног тела и област за коју се оснива, састав, делокруг рада, број чланова и друга питања од значаја за рад повременог радног тела.

Стална радна тела Скупштине Града - документа

Документ Објављено
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID