Званична презентација града Панчева


Зашто смо упутили позив за учешће на Конкурсу за локалне иницијативе

Одборници су једини представници локалне власти  који се бирају на изборима. Сви остали од Председника Скупштине, Градоначелника и чланова Градског Већа, директора ЈП и ЈКП, директора установа, чланова УО и НО тих правних лица којима је оснивач град Панчево, изабрани су посредно, на основу гласова одборника.

 

Наш политички систем је специфичан јер се на локалним изборима гласа за листе, а не за појединце. И поред важећег пропорционалног система, одборници на локалном нивоу би требало пре свега да буду заступници својих средина. Панчево има 70 одборника и преко 126.000 становника, од којих 112 хиљада има право гласа.

 

Репрезентативност је вредност коју одборници требају да стварају  за оне које представљају, тако да када имају проблем који је везан за функционисање  Града, грађани И удружења имају коме да се обрате. Одборници би требало да буду веза између суграђана и органа локалне самоуправе које су као одборници основали.

 

Имајући у виду улогу одборника, овај конкурс је позив удружењима да у сарадњи са својим локалним предстваницима, одборницима, припреме иницијативе важне за остваривање  заједничких циљева или за средину у којој заједно делују.

 

Путем овог конкурса биће подржане инцијативе које се односе на решавање обострано препознатих проблема везаних на неку заједничку циљну групу,  тако што ће се реализацијом средстава предвиђених конкурсом у значајној мери да допринети адекватном одговору на потребе које дефинисана група има. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Филип Митровић

КОНКУРС ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, КОЈЕ СПРОВОДЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА, У 2014. ГОДИНИ

На основу Статута града Панчева, Одлуке о буџету града Панчева за 2014. годину, Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Зак.) и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр. 8/12, 94/13),  Градоначелник града Панчева расписује

 

К О Н К У Р С

за су/финансирање локални х иницијатива од јавног интереса,

које спроводе удружења грађана града Панчева,

у 2014. години

 

 

Градоначелник града Панчева расписује Конкурс за су/финансирање локалних иницијатива од јавног интереса, које спроводе удружења грађана града Панчева, у 2014. години.

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана (чија је делатност усмерена на програме у областима социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци и младима, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарне програме и друге програме у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе) са седиштем на територији града Панчева.

 

Посебни критеријуми за избор локалних иницијатива:

1. Иницијативе чији су циљеви од јавног интереса и у складу са усвојеним Стратегијама развоја града Панчева (садржај доприноси унапређивању области из које је тема иницијативе) - од 0 до 10 бодова,

2. Иницијативе које задовољавају приоритетне мере и циљеве у области из које је тема на коју се иницијатива односи - од 0 до 10 бодова ,

3. Иницијативе које у значајној мери доприносе адекватном одговору на потребе које дефинисана група има, а у складу са максималним износом превиђених средстава иницијативе (до 25 хиљада динара) - од 0 до 10 бодова ,

4. Иницијативе чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане - од 0 до 10 бодова,

5 . Структура иницијативезадовољава утврђене стандарде пројекта као документа(попуњен формулари комплетна документација)- од 0 до 10 бодова,

6 . Способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложену иницијативу од 0 до 10 бодова.

7 . Иницијативе које активно (кроз што већи број корисника дефинисаних у циљним групама у опису иницијативе) укључују заједницу којој је иницијатива намењена (делу града или насељеног места, удружењу грађана које кроз своје активности промовише циљеве иницијативе)  - од 0 до 2 0 бодова,

8 . Иницијативе које адекватно (јасно дефинисаним улогама у опису иницијативе) успостављају сарадњу удружења, представника/цеСкуштине Града и саме заједнице - од 0 до 2 0 бодова

9 . Иницијативе које промовишу у јавности сарадњу која се кроз пројекат успоставља између удружења, представника/цаСкуштине Града и локалне заједнице (дефинисано кроз опис активности)  - од 0 до 2 0 бодова.

 

Иницијативе ће бити вредноване према овим критеријумима, те ће висина су/финансирања зависити од броја освојених бодова. Иницијатива може добити највише 120 бодова. Уколико један од девет критеријума има нула бодова, иницијатива се сматра дисквалификованом и не улази у даље разматрање.

 

Уз попуњен формулар за подношење иницијативе и изјаву о прихватању одговорности, удружење мора доставити и писмо подршке потписано од стране одборника/це који/а подржава предложену иницијативу. Један/на одборник/ца може оваквим писмом подржати само један предлог иницијативе. Одборник/ца може бити и координатор/ка иницијативе, али нема право на хонорар.

 

 

Предлог иницијативе треба да садржи (електронска форма и 1 штампани примерак):

 • Попуњен формулар за подношење предлога иницијативе,
 • Потписан споразум о партнерству (за партнерске иницијативе),
 • Потписану изјаву о прихватању одговорности,
 • Фотокопију Решења о регистрацији у АПР,
 • Биографију сваког од чланова тима,
 • Биографију Удружења - опис претходних искустава и достугнућа Удружења (значајни пројекти и активности) - до две А4 стране текста,
 • Оверену копију извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се иницијатива реализује.
 • Писмо подршке одборника/це Скупштине града Панчева

 

Прилози :

·   Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад подносиоца иницијативе

 

Финансирање:

● За реализацију овог Конкурса, обезбеђена су средства у буџету града Панчева за 2014. годину;

●средства која се могу добити за реализацију једне иницијативе износе максимално 25.000 динара.

●Носиоци иницијативе, који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2014. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог, путем овог Конкурса.

 

Рокови:

● Рок за конкурисање на овом Конкурсу је 1. октобар 2014. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену;

● Иницијативе чију ће реализацију финансирати Град путем овог Конкурса, морају бити реализоване у року од 60 дана од дана пријема средстава, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2015. године.

 

Објављивање и формулари:

Конкурс је објављен у локалном недељном листу Панчевац.

 • Формулар за подношење предлога иницијативе, можете преузети овде
 • Споразум о партнерству (за партнерске иницијативе), можете преузети овде
 • Изјаву о прихватању одговорности, можете преузети овде
 • Писмо подршке одборника/це Скупштине града Панчева, можете преузети овде

 

Формулар за конкурисање , можете преузети и у Секретаријату за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа Градске управе града Панчева, Трг краља Петра И, спрат И, канцеларија 109, или са интернет презентације arhiva.pancevo.rs . Додатне информације могу се добити на телефон 308-730 и на е-маил ivana.markovic@pancevo.rs

 

 

Средства неће бити одобрена Удружењима у следећим околностима:

·   непотпуних и неблаговремених пријава,

·   подносиоцима који су раније добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе,

·   за профитне и комерцијалне иницијативе,

·   за предлоге иницијатива у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице, већа од 25% укупне вредности иницијативе.

 

Предлоге иницијатива разматра Комисија за вредновање локалних иницијатива од јавног интереса које спроводеУдружења грађана града Панчева у2014. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2014. годину. Предлагачи чија иницијатива буде прихваћена и одобрена за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

 

Комисија ће се састајати најмање једном у 40 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих иницијатива коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева arhiva.pancevo.rs . Предлагачи иницијатива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

 

       Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

     Коначну одлуку о избору иницијатива који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

 

       Документација за подношење иницијативе се може предати у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

 

 Пријава на

 К О Н К У Р С

за су/финансирање локалних иницијатива од јавног интереса, које спроводе удружења грађана града Панчева, у 2014. години

 

Град Панчево

Трг Краља Петра И 2-4

26 000 Панчево

 

Секретаријат за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа

Градска управа града Панчева

              

Н Е   О Т В А Р А Т И !

 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID