Званична презентација града Панчева
GradskaVlastN_2.jpg


Надлежност

 

 

Градоначелника бира Скупштина из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине предлаже кандидата за градоначелника. Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као и градоначелника. Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини. Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду у Граду.Градоначелник:
1) представља и заступа град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) даје сагласност на опште акте корисника средстава буџета града чији се рад финансира из буџета, а којима се утврђује број и структура запослених у њима, у складу са законом
5) оснива градску службу за инспекцију и независну организациону јединицу за интерну ревизију;
6) одлучује о давању у закуп пословног простора на период до 5 година, по претходно прибављеном мишљењу градског већа;
7) поставља и разрешава помоћнике градоначелника;
8) доноси акта из надлежности скупштине у случају ратног стања и елементарних непогода, када не постоји могућност да се одржи седница градског већа, с тим што је дужан да их поднесе на потврду скупштини, када она буде у могућности да се састане;
9) образује стручна, саветодавна и друга радна тела за поједине послове из своје надлежности;
10) усмерава и усклађује рад градске управе;
11) Доноси појединачна акта за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
12) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.Градоначелник је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева
надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и Градске управе.
Градоначенику престаје мандат пре истека времена на које је биран, уколико поднесе оставку или буде разрешен.Оставка се подноси у писаној форми, и о истој се не расправља и не одлучује, већ се само констатује. Предлог за разрешење градоначелника може поднети најмање трећина одборника у Скупштини. Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. О предлогу за разрешење градоначелника мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине.

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID