Zvanična prezentacija grada Pančeva
PressN.jpg


Kodeks o javnosti rada i odnosima s medijima

 
GRAD PANČEVO

KODEKS O JAVNOSTI RADA I ODNOSIMA S MEDIJIMA


Ciljevi i značaj Kodeksa:

U demokratskoj  klimi društvenih odnosa svaki građanin ima pravo na istinitu, objektivnu i blagovremenu informaciju u pogledu rada državnih organa, a to pravo je zagarantovano i zaštićeno ustavnim i zakonskim aktima i međunarodno pravnim instrumentima.

Dostignuti stepen razvoja demokratije u našem društvu stavio je na dnevni red pitanje funkcionisanja javnog informisanja u odnosu na rad državnih organa i organa lokalne samouprave. Jasno je da promene u društvu u pogledu proširenja i zaštite građanskih prava već same po sebi diktiraju i promene u oblasti odnosa lokalne samouprave prema javnom informisanju i javnosti uopšte i iziskuju nove, proaktivne odnose s medijima.

Komunikacija između organa grada Pančeva i šire javnosti od vitalnog je značaja za kvalitetno pružanje usluga i ostvarivanje prava građana i demokratije na lokalnom nivou.

Prepoznajući značaj medija u efikasnom komuniciranju sa građanima i javnom informisanju, Grad Pančevo donosi ovaj Kodeks kao prvu pisanu politiku u ovoj oblasti sa ciljem da pruži osnovu za razvoj i unapređenje javnosti rada lokalne samouprave i odnosa sa lokalnim i nacionalnim medijima i unapredi sistem interne komunikacije u organima Grada u oblasti odnosa s medijima.

Odredbe Kodeksa obavezujuće su za sve organe Grada Pančeva i za sva izabrana, postavljena i zaposlena lica u organima Grada.

Odredbe Kodeksa:


1.
Grad Pančevo se obavezuje da će obezbediti redovan protok informacija ka medijima kako bi se osigurala i podigla svest o dostupnosti usluga organa Grada i funkcija koje obavlja i obezbedila javnost informacija o pitanjima od šireg društvenog značaja.

 

2.
Javnost i transparentnost rada biće obezbeđena kroz redovna saopštenja za javnost, sazivanje konferencija za novinare, otvorenost sednica Skupštine grada Pančeva i Gradskog veća grada Pančeva za predstavnike medija, dostupnost svih informacija od javnog značaja, objavljivanje informacija na zvaničnoj internet prezentaciji grada i u biltenu Gradske uprave grada Pančeva, kao i obezbeđivanje izjava, intervjua i nastupa u medijima predstavnika Grada.

3.
Javni interes će biti na prvom mestu jer je zadatak lokalne samouprave da služi građanima.

 

4.
Organi grada Pančeva će nastojati da građane više uključe u rad i približe im lokalnu samoupravu.

 

5.
U svim odnosima s javnošću i medijima biće razdvojene gradske i političke funkcije.

 

6.
U svim raspravama sa javnošću i medijima prezentovaće se činjenice i istinite informacije.

 

7.
U svim kontaktima, prema predstavnicima medija predstavnici Grada Pančeva odnosiće se sa dužnim poštovanjem ličnosti novinara i uvažavanjem novinarske profesije.

 

8.
Predstavnici organa Grada Pančeva dužni su da se odazovu zahtevima medija.

9.
Predstavnici Grada Pančeva - osobe koje istupaju u javnosti u ime grada Pančeva su: gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, pomoćnici gradonačelnika, predsednik Skupštine grada, zamenik predsednika Skupštine, sekretar Skupštine, članovi Gradskog veća, načelnik Gradske uprave, koji može ovlastiti drugo zaposleno lice da o radu Gradske uprave daje informacije medijima, kao i šef Kancelarije za odnose s javnošću u Gradskoj upravi grada Pančeva.

10.
Pozivanje medija u vezi sa poslovima i radom organa Grada sprovodi Kancelarija za odnose s javnošću.

11.
Sva saopštenja za javnost biće izdata od strane Kancelarije za odnose s javnošću.

 

12.
Dolazeći pozivi medija biće inicijalno primljeni od strane Kancelarije za odnose s javnošću koja će ih proslediti nadležnim organima ili pružiti odgovor ukoliko je to adekvatno.

13.
Ukoliko dolazeći poziv od strane medija nije upućen Kancelariji za  odnose s javnošću, predstavnik Grada Pančeva kome je poziv upućen dužan je da o tome obavesti Kancelariju radi evidentiranja poziva i zahteva medija i, ukoliko je potrebno, pripreme za javno istupanje. I u ovoj situaciji prioritet je brzina reagovanja, te će u hitnim slučajevima, a naročito kada su u pitanju informacije iz oblasti zaštite životne sredine nadležni organi pružiti neophodnu informaciju i zatim obavestiti Kancelariju o tome.

14.
Predstavnici Grada Pančeva su dužni da zahteve za pozivanje medija dostave Kancelariji za odnose s javnošću nedelju dana pre planiranog događaja za medije, a najkasnije dva dana ranije pre planiranog događaja, osim u vanrednim situacijama.

15.
Za vanredne slučajeve i krizne situacije koje zahtevaju brzo uspostavljanje komunikacije i efikasnih odnosa s medijima u kriznim situacijama biće formirani posebni timovi (krizni štabovi) i određene osobe za istupanje u javnosti za svaku situaciju.

 

16.
U odnosima s medijima Grad Pančevo će poštovati vremenske rokove i blagovremeno reagovati na zahteve medija imajući u vidu programske potrebe medija i uputiti povratnu informaciju u najkraćem mogućem roku.

17.
Kako bi se poboljšao kvalitet u odnosima s medijima, predstavnicima Grada Pančeva biće pružena neophodna podrška i trening za nastupe u medijima.

18.
Kako bi se poboljšao kvalitet i kvantitet eksterne komunikacije Grad Pančevo će u saradnji sa medijima razvijati zajedničke inicijative i programe radi približavanja lokalne samouprave građanima Pančeva.


Završna odredba:

Kodeks stupa na snagu danom potpisivanja i biće objavljen u Službenom listu grada Pančeva.

                                                         

U Pančevu, 19.10.2009. 

GRADONAČELNIK

Vesna Martinović
 

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID