Званична презентација града Панчева
KulturaN.jpg


Панчево креира Стратегију културног развоја града

   

Панчево креира Стратегију културног развоја града

Скупштина града Панчева јÐµ на октобарској седници усвојила закључак о приступаÑшу изради Стратегије културног развоја града Панчева, на основу усвојених локалних стратегија и националних стратешких докумената у циљу очуваÑша културног наслеђа и ствараÑша нових вредности.

У оквиру припрема за израду Стратегије културног развоја града Панчева, Градско веће града Панчева ће посебним решеÑшем формирати одговарајући стручни тим који ће планирати и спровести активности у припреми Нацрта текста Стратегије.

Израда Стратегије културног развоја града Панчева заснива се на потреби да се приступи организованијем и одговорнијем финансираÑшу у области културе која је важан сегмент одрживог развоја града Панчева, а подразумева очуваÑше културног наслеђа и ствараÑше система вредности грађанског друштва. Неопходно је установити културне потребе локалног становништва, вредновати рад институција и других актера културне сцене и на крају, створити услове и механизме деполитизације, децентрализације и увођеÑше принципа демократије у креираÑшу концепта културне политике.

Ðжснов за израду Стратегије културног развоја града Панчева представља Национална стратегија придруживаÑша ЕУ, коју је усвојила Влада Републике Србије, јуна 2005. год., као и бројне међународне конвенције и документа потписана од стране државе Србије, којима се штити културно наслеђе, економска, социјална и културна права, као и људска и маÑшинска права. Такође је основ и Локална стратегија економског развоја, усвојена за период 2007-2012 год., у којој се у посебном сегменту посвећује пажÑша области „Друштвени развој“ који подразмева: јачаÑше и изградÑшу институција у области друштвеног развоја, ретрадиционализацију друштвених вредности кроз економске активности, јачаÑше партнерства јавног и цивилног сектора, унапређиваÑше услова за оствариваÑше права националних маÑшина и етничких заједница. Усвојена локална Стратегија бриге о младима за период 2007-2012 обрађује посебно област „Млади и култура“ која подразумева унапређеÑше преношеÑша и пласмана постојећих елемената у области културе младима и ствараÑше услова за успостављаÑше нових система вредности. У току је и израда локалне Стратегије бриге о Ромима која је такође иницирана од стране локалног парламента, као и дефинисаÑше праваца одрживог развоја града у оквиру документа Агенда 21.
 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID