Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_15.jpg


13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

   

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева

С А З И В А М

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА


 

ЗА ЧЕТВРТАК 31.10.2013. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у Великој сали зграде града Панчева, са почетком у 10,00 часова.

За седницу предлажем следећи


 


 


 

Д Н Е В Н И Р Е Д


 

- Верификација Записника са 12. седнице Скупштине града Панчева, одржане 11.10.2013. године.


 

1. Измена и допуна Програма рада и годишњег пословања са Планом инвестиција Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“ Панчево за 2013. годину.

2. Годишњи извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2012. годину

3. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа

4. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“ Панчево.

5. Предлог одлуке о постављању балон- хала спортске намене на територији града Панчева.

6. Предлог одлуке о обезбеђивању јавног осветљења.

7. Предлог одлуке о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима.

8. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

9. Предлог одлуке о измени Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама.

10. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева.

11. Предлог одлуке о измени Одлуке о заштитнику грађана града Панчева.

12. Предлог одлуке о образовању Савета за здравље града Панчева.

13. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Историјског архива у Панчеву

14. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Градске библиотеке Панчево.

15.  Измена програма пословања ЈКП «Хигијена» Панчево у 2013. години (друга измена).

16.  Предлог закључка поводом Меморандума о разумевању за пројекат «Нова регионална депонија у Панчеву», између Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, ИМГ - Интернатионал Манагемент Гроуп, Града Панчево и Општине Опово.

17.  Предлог Одлуке о доношењу Измена Програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево).

18.  Предлог Одлуке о изменама Одлуке о проглашењу инвестиције - Комасација к.о. Глогоњ - од капиталног значаја за град Панчево. 

19.  Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог каракетера на површинама јавне намене. 

20.   Предлог одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима.

21.  Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома омладине Панчево.

22.  Предлог решења о именовању директора Дома омладине Панчево

23.  Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица “Радиотелевизија Панчево&рдqуо; Панчево.

24.  Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Гоце Делчев“ Јабука

25.  Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Електротехничке школе „Никола Тесла“ Панчево.

26. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село

27. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово

28. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ

29. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево

30. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац

31. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица

32. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Старчевац» Старчево

33. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «ВОД - КОМ» Јабука

34.  Предлог решења о измени Решења о оснивању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

ИНФОРМАТИВНО:

Информација Дома здравља Панчево о иницијативи за пријем једног доктора медицине у Служби хитне медицинске помоћи


 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Пан ч ева за период јануар-септембар 2013.године


 

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом - путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/ I и 109/ I Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

БРОЈ: II -04-06-19 /2013-6                                      Филип Митровић, дипл.економиста

Панчево, 24. октобар 2013. године                                         СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

                                                                                                 Марина Кендерешки

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID