Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Чишћење котларница ЈКП Грејање Панчево просторија и резервоара

   

 основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Орган локалне самоуправе - Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Поступак јавне набавке мале вредности

ВРСТА ПРЕДМЕТА:Услуга

Опис предмета набавке:  Чишћење котларница ЈКП "Грејање" Панчево (просторија и резервоара)

Назив и ознака из Општег речника набавке:Услуге поправке и одржавања резервоара - 50514200

ПАРТИЈЕ: Јавна набавка није образована по партијама.

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је по времену приспећа прва примљена код Наручиоца.


НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку услуге мале вредности - Чишћење котларница ЈКП "Грејање" Панчево (просторија и резервоара) бр. XI -13-404-195/2015 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.01.2016. године до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је  21.01.2016. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда обавиће се дана  21.01.2016. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр.3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ одлукЕ: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Ивана Цветковић, дипл. правник, члан Комисије за јавну набавку, имејл адреса: јавне.набавке@панцево.рс


КОМИСИЈА:
Љиљана Дражилов, дипл.технолог,
стручно лице и лице задужено за реализацију уговора, члан


Мишо Марковић, дипл.инж.организационих наука,
стручно лице и лице задужено за реализацију уговора , члан

Ивана Цветковић, дипл.правник, члан

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење 2

Додатно појашњење 3

Одлука о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 


Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID