Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару и уређење канала

   

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо
                   
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Назив Наручиоца: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

Опис предмета набавке: Набавка услуге чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару и уређење канала

Назив и ознака из општег речника набавке: 90511000 - Услуге сакупљања отпада

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума су:

Елементи критеријума су:

1.Припрема дивље депоније за санацију до 30 бодова

2. Припрема и рад сепаратора на одвајању комуналног од грађевинског отпада до 10 бодова

3. Утовар сортираног и несортираног отпада у возилима за транспорт до 10 бодова
4. Транспорт отпада до 20 бодова
5. Депоновање отпада на санитарну депонију до 10 бодова
6.Услуга  рекултивациједо 20 бодова

Укупно:до 100 бодоваБ1  =        Најнижа понуђена цена за припрему дивље депоније за санацију    x 30
                         Понуђена цена за припрмеу дивље депоније за санацију

Б2   =  Најнижа понуђена цена за Припрему и рад сепаратора на одвајању комуналног од грађевинског отпада    х10
                   Понуђена цена за Припрему и рад сепаратора на одвајању комуналног од грађевинског отпада

Б3  =        Најнижа понуђена цена за утовар сортираног и несортираног отпада у возилима за транспорт     x 10
                           Понуђена цена за Утовар сортираног и несорираног отпада у возилима за транспорт

Б4  =        Најнижа понуђена цена за транспорт отпада    x20
                         Понуђена цена за транспорт отпада

Б5  =        Најнижа понуђена цена за депоновање отпада на санитарну депонију     x 10
                         Понуђена цена за депоновање отпада на санитарну депониију

Б6  =        Најнижа понуђена цена за услугу рекултивације  x 20
                         Понуђена цена за услугу рекултивације

Б = Укупан број бодова
Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6

Најповољнија понуда је понуда која има највећи број бодова.
- Уколико две или више понуда буду имале једнак број бодова као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају да две или више понуда буду имале једнак број бодова и исти рок важења понуде, као најповољнија биће изабарана понуда оног понуђача која је по времену приспећа пристигла прва.


Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за отворени поступак јавне набавке - Набавка услуге чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару и уређење канала, бр. XI-13-404-193/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.01.2016. године  до 10:00 часова.
На полеђини коверте или на кутији, уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
Рок за подношење понуда је 22.01.2016. године до 10:00 часова.

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 22.01.2016. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт
Злата Живанов Крапеж, дипл.економиста,  службеник за јавне набавке, помоћник директора Агенције за јавне набавке, члан Комисије за јавну набавку
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

КОМИСИЈА

Зоран Грба, дипл. инг. пољопривреде, стручно лице, члан                

Слободан Којић, дипл. правник,  стручно лице, заменик члана                

Милорад Малић, дипл. инг. пољопривреде,  стручно лице, члан
Славица Куша Јелисијевић, дипл.инг. ветерине, стручно лице, заменик члана        

Злата Живанов Крапеж, дипл. економиста, службеник за јавне набавке,
помоћник директора Агенције за јавне набавке, члан                        

Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, заменик члана        
 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измена конкурсне документације

Додатно појашњење 2

Одлука о обустави

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID