Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка периодичних часописа

   На основу чланова 36. и 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 ,14/15 и 68/15), објављујемо:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Орган локалне самоуправе - Градска управа

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра

Опис предмета набавке: Набавка периодичних часописа бр. XI -13-404-185/2015

Назив и ознака из Општег речника набавке: 22212000 - Периодичне публикације

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда покренут је у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, који прописује да се исти може покренути због техничких разлога, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач, а у предметној јавној набавци из разлога што су једини понуђачи који могу испоручити стручну литературу која је предмет набавке, а чији су они искључиви издавачи и продавци, и то:

ПАРТИЈА 1 - Часопис „Саветник'', који издаје Завод за унапређење пословања д.о.о, Београд, Устаничка 64/14,

ПАРТИЈА 2 - Часопис "Рачуноводствена пракса", који издаје Рачуноводство д.о.о, Баоград, Његошева19

ПАРТИЈА 3-Часописи "Буџет", "Ревизор", "Правник" и "Директор", ИПЦ.Финансије - Пословно финансијски пакет, ИПЦ.Јавне набавке - Пословно електроснки пакет, које издаје ИПЦ-Информативно пословни центар, Београд, Вишеградска 6/ИИ

ПАРТИЈА 4 - Часопис "Буџетско рачуноводство" ИССН број (1452-3215), Часопис "Правни саветник" ИССН број (1451-3927) и Часопис "Подсетник за директора" ИССН број (1820-6638), које издаје НИП Образовни информатор д.о.о, Београд, Цара Лазара бр.5-7

ПАРТИЈА 5 - Часопис „Информатор“ са гратис програмом ЕКСПЕРТ, које издаје ''Цекос Ин“ д.о.о. Привредно друштво за издавачку делатност и економски консалтинг, Београд, Светогорска бр. 28

ПАРТИЈА 6 - Часопис "Правна пракса", које издаје "Либер"самостална агенција за издавачку делатност, Београд, Зрмањска бр.2

ПАРТИЈА 7 - Часопис "Ревизија", који издаје ''ДСТ''д.о.о.,Гоце Делчева 38/1, 11070 Нови Београд

ПАРТИЈА 8 -  Часопис "Савремена пракса &мдасх; Школа" који издаје "Пословни биро" доо, Београд - Раковица, ул.Опленачка 24Е

Наручилац је дана 03.12.2015. године упутио Управи за јавне набавке Захтев о основаности примене преговарачког поступка, бр. XI -13-404-185/2015 од 03.12.2015. године, те је на основу достављеног Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-4181/15. од 15.12.2015. године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.


КОМИСИЈА:
Љиљана Стојсављевић,  дипл.економиста, стручно лице, заменик члана         

Сандра Марков, струковни економиста,
лице задужено за реализацију уговора, члан     
                     
Злата Живанов-Крапеж, дипл. економиста,
службеник за јавне набавке, члан                                         

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Одлука о обустави поступка за партију 6

Обавештење о обустави поступка за партију 6

Обавештење о закљученом Уговору та партију 1

Обавештење о закљученом Уговору за партију 2

Обавештење о закљученом Уговору за партију 3

Обавештење о закљученом Уговору за партију 5

Обавештење о закљученом Уговору за партију 8

Обавештење о закљученом Уговору за партију 4

Обавештење о закљученом Уговору за партију 7

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID