Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха

   На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо
                   
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Назив Наручиоца: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА:Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА:Услуге

Опис предмета набавке: Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха

Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања апарата за мерење и испитивање и контролу - 50410000, Услуге калабриције (баждарења) - 50433000


КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је економска најповољнија понуда коју чине елементи:
1.Цена (са максимално 80 бодова) и
2.Рок испоруке делова  (са максимално 20 бодова)
-рок испоруке делова наведених у техничкој спецификацији које је потребно испоручити (макс.10 бодова)
-рок испоруке делова који ће се наручивати сукцесивно, по потреби Наручиоца и препоруци Понуђача (макс.10 бодова)
Уколико две или више понуда буду имале једнак број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају да две или више понуда буду имале једнак број пондера и исте понуђене ниже цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке резервних делова које је потребно испоручити након закључења уговора. У случају да две или више понуда буду имале једнак број пондера, исте понуђене ниже цене и исти понуђен рок испоруке резервних делова које је потребно испоручити након закључења уговора, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке резервних делова које ће Наручилац сукцесивно набављати. У случају да две или више понуда буду имале једнак број пондера, исте понуђене ниже цене, исти понуђен рок испоруке резервних делова које је потребно испоручити након закључења уговора и исти понуђен рок испоруке резервних делова које ће Наручилац сукцесивно набављати, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде

                               
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за отворени поступак јавне набавке - Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха, бр. XI -13-404-186/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.01.2016. године  до 10:00 часова.
На полеђини коверте или на кутији, уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
Рок за подношење понуда је 04.01.2016. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 04.01.2016. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда.

ЛИЦЕ за контакт
Ивана Цветковић, дипл.правник, имејл адреса: javne.nabavke@pancevo.rs


КОМИСИЈА

1.Олга Шиповац, дипл.технолог,стручно лице, члан

2.Весна Петковић Боровница, дипл.физикохемичар-мастер,лице задужено за реализацију уговора,члан

3.Ивана Цветковић. дипл.правник,члан

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом Уговору

 

 

 

 
                               

           

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID