Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка огревног дрвета

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка огревног дрвета, Бр. XI-13-404-180/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Набавка огревног дрвета

Назив и ознака из Општег речника набавке: Дрво за огрев - 03413000

Процењена вредност набавке: 354.454,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно
390.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом

Рок за подношење понуде: 03.12.2015. године, до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 03.12.2015. године у 10:15 часова

Начин подношења понуде
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку огревног дрвета, Бр. XI-13-404-180/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rs
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке
 

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID