Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге микрофилмовања и скенирања документације

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка услуге микрофилмовања и скенирања документације , Бр. XI-13-404-147/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде који вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка услуге микрофилмовања и скенирања документације

Назив и ознака из Општег речника набавке:
79961330 - услуге снимања на микрофилм
79999100 - услуге скенирања

Рок за подношење понуде: 24.09.2015.године  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 24.09.2015.године у  10:15 часова

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „За набавку- Набавка услуге микрофилмовања и скенирања документације, Бр. XI-13-404-147/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок вршења услуге.

Додатни услови које Понуђач мора да испуњава:
Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава додатне услове у погледу кадровског капацитета, односно да има:
Минимум 1 (једно) запослено лице са положеним стручним испитом архивара.
Доказ:
Фотокопија радне књижице (за раднике који су запослени код понуђача), односно други одговарајући доказ за раднике који су ангажовани по другом основу.
Потврда о положеном стручном архивистичком испиту.

Особа за контакт
Зоран Марин, стручно лице
контакт телефон: 013/308-708
мобилни: 064/866 - 2422


АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бранислав Батинић, дипл. менаџер,        
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Додатно појашњење

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID