Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Радови на систему за одвод кондензоване воде из клима уређаја на згради Градске управе

   

 

 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева
 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Поступак јавне набавке мале вредности
 
ВРСТА ПРЕДМЕТА:Радови
 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Радови на систему за одвод кондезоване воде из клима уређаја на згради Градске управе.
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Радови на постављању олука - 45261320 и ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 43 - специјализовани грађевински радови
 
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
 
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација се може преузети на следећи начин: 
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија 
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку услуге мале вредности - Радови на систему за одвод кондез воде из клима уређаја на згради Градске управе, бр. XI -13-404-138/2015 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.09.2015 године  до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 30.09.2015. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. 
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда обавиће се дана 30.09.2015. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја). 
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Бранислав Батинић, дипл.менаџер, службеник за јавне набавке 
е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
 
Позив за подношење понуда
 
Конкурсна документција

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID