Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције

   

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), упућујемо
                   

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАНАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак јавне набавке

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

Опис предмета набавке: Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на одржавању путева - 45233141

Природа радова: Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције
О
бим радова: Оквирно 23.000,00 метара

Место извођења радова: територија града Панчева

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1., Група 42.11
Изградња путева и аутопутева

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда".
Елементи критеријума су:

Коловозна конструкција
(збир јединичних цена по позицији) 15
Земљани радови
(збир јединичних цена по позицији)10
Планум пута
(збир јединичних цена по позицији) 10
Уређење канала
(збир јединичних цена по позицији) 10
Геодетска обележавања
(збир јединичних цена по позицији) 10
Саобраћајна сигнализација
(збир јединичних цена по позицији) 5
Уређење дивљих депонија15
Припремни радови за израду објеката на некатегорисаним путевима к.о. Панчево 10
Израда објеката на некатегорисаним путевима на територији града Панчва 15

    Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б1=  ____________________________________________       х15
         понуђени збир јединичних цена по позицији
    
           Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б2=  ____________________________________________       х10
         понуђени збир јединичних цена по позицији
    
             Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б3=  ____________________________________________       х10
         понуђени збир јединичних цена по позицији
    
             Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б4=  ____________________________________________       х10
         понуђени збир јединичних цена по позицији
    
             Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б5=  ____________________________________________       х10
         понуђени збир јединичних цена по позицији
    
            Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б6=  ____________________________________________       х5
         понуђени збир јединичних цена по позицији

    Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б7=  ____________________________________________       х15
         понуђени збир јединичних цена по позицији

    Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б8=  ____________________________________________       х10
         понуђени збир јединичних цена по позицији

    Најниже понуђени збир јединичних цена по позицији
     Б9=  ____________________________________________       х15
         понуђени збир јединичних цена по позицији

Б -Укупан број бодова
Б= Б1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6+Б7+Б8-Б9
Најповољнија понуда биће понуђача, која оствари највећи број бодова.

Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је захтевао мањи аванс.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исти износ аванса, као најповољнија биће изабарана понуда понуђача који је понуди дужи рок важења понуде,
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, исти износ аванса и исти рок важења понуде, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је по времену приспећа прва примљена.

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs


НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступку - Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције, Бр. XI-13-404-90/2015 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.10.2015 године  до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 01.10.2015. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда обавиће се дана 01.10.2015. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт
Марија Крстић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, члан Комисије за јавну набавку, имејл адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
КОМИСИЈА:

Зоран Грба, дипл.инж. пољопривреде, стручно лице

Милорад Малић, дипл.инж.пољопривреде, стручно лице

Ранко Марчетић, дипл.инж.саобраћаја, стручно лице

Александар Јеремић, дипл.инж.грађевине, стручно лице

Марија Крстић, дипл.правник, службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измена конкурсне документације

Додатно појашњење 2

Додатно појашњење 3

Додатно појашњење 4

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације 2

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID