Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге вршења техничког пријема радова на инвестиционом одржавању у оквиру пројекта Нова депонија

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка услуге вршења техничког пријема радова на инвестиционом одржавању у оквиру пројекта Нова депонија, Бр. XI-13-404-135/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде који вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка услуге вршења техничког пријема радова на инвестиционом одржавању у оквиру пројекта Нова депонија

Назив и ознака из Општег речника набавке: Техничке услуге - 71300000

Рок за подношење понуде: 03.09.2015.године  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 03.09.2015.године у  10:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком
„ За набавку- Набавка услуге вршења техничког пријема радова на инвестиционом одржавању у оквиру пројекта Нова депонија, Бр. XI-13-404-135/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок вршења услуге.

Додатни услови које Понуђач мора да испуњава:
Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава додатне услове у погледу кадровског капацитета, односно да има:
1 (једног) инжењера са лиценом 314 (414) или 313 (413)
1 (једног) инжењера са лиценом 310 (410) или 311 (411)
1 (једног) инжењера са лиценом 371 (471)
1 (једног) инжењера са лиценом 330 (430) или 332 (432)
1 (једног) инжењера са лиценом 350 (450) или 352 (452)
1 (једног) инжењера са лиценом 373 (473)
Понуђач је дужан да уз понуду достави копије наведених лиценци

Особа за контакт:
Марија Крстић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

Процењена вредност набавке:
316.666,00 динара, без урачунатог ПДВ-а


АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Марија Крстић, дипл.правник,
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID