Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка анализатора ВТХ - опрема за заштиту животне средине

   


    На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и бр. 14/15), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак јавне набавке

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра

Опис предмета набавке:
Набавка анализатора ВТХ - опрема за заштиту животне средине

Назив и ознака из општег речника набавке
Уређаји за праћење загађења - 38334400

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда обавиће се по следећим елементима критеријума:

КРИТЕРИЈУМ
БРОЈ ПОНДЕРА
Понуђена цена
Макс 70
Гарантни период
Макс 10
Унифицираност са постојећом опремом
на мерним местима у Панчеву
( "Цара Душана" , " Ватрогасни дом" и "Војловица")
Макс 10
Сертификат за инсатралцију софтвера ОПСИС, односно за ОПСИС -ова решења за манипулацију података, укључујући његов хардвер И софтвер , за лице које ће вршити инсталацију
Макс 10

Укупан број пондера је 100.

Понуђач са најнижом ценом добија 70 пондера.Број пондера осталим понуђачима додељује се према формули:

        најнижа понуђена цена
П1=70х  ____________________
            понуђена цена

Понуђачу који је понудио најдужи гарантни рок за предметна добра по овом критеријуму додељује се 10 пондера.
Број пондера осталим понуђачима додељује се према формули:

      понуђени гарантни рок конкретног понуђача
П2=10х  ____________________
        најдужи  понуђени гарантни рок


П3= 10 пондера

Код овог критеријума ће се оцењивати и рангирати понуда у циљу постизања унификације са постојећом опремом на мерним местима у Панчеву ( "Цара Душана" , " Ватрогасни дом" и "Војловица") из техничке спецификације Конкурсне документације.
Максимални број пондера је 10

Понуђач је у обавези да уз понуду  достави техничку спецификацију и фотографију понуђене опреме ради упоређивања унифицираности са постојећом опремом.

П4=10 пондера

Понуђач који уз понуду достави достави Сертификат за инсаталцију софтвера ОПСИС, односно за ОПСИС -ова решења за манипулацију података, укључујући његов хардвер И софтвер, за лице које ће вршити инсталацију , добија максималних 10 пондера.

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исти гарантни рок, као најповољнија биће изабарана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs


НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за отворени поступак јавне набавке -Набавка анализатора ВТХ - опрема за заштиту животне средине, Бр. XI-13-404-123/2015 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.09.2015. год.
до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 29.09.2015. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
Отварање понуда обавиће се дана 29.09.2015. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт
Марија Крстић, дипл.правник, службеник за јавне набавке
E-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rsКОМИСИЈА

Олга Шиповац, дипл.технолог, стручно лице

Весна Петковић Боровница, дипл.физикохемичар мастер,
стручно лице, лице задужено за реализацију уговора

Марија Крстић, дипл.правник, службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID