Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге - Информатичка обука за потребе пројекта 'Информатичка обука жена на селу'

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуга  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - За набавку услуге - Информатичка обука за потребе пројекта 'Информатичка обука жена на селу', Бр. XI-13-404-131/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде који вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка услуге - Информатичка обука за потребе пројекта 'Информатичка обука жена на селу'

Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге обуке за рад на рачунару - 80533100

Рок за подношење понуде:28.08.2015.године  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:28.08.2015.године  у  10:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „ За набавку услуге - Информатичка обука за потребе пројекта „Информатичка обука жена на селу“, Бр. XI-13-404-131/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Додатни услови које Понуђач мора да испуњава:
да је лиценцирани предавач из области информатике (доказ: оверена фотокопија лиценце)
стручне референце предавача о одржаним информатичким обукама (доказ: потврде или други писани документ о извршеној обуци)
програм обуке (доказ: достављени програм обуке)

Особа за контакт:
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: јавне.набавке@панцево.рс

Процењена вредност набавке:
56.733,00 динара без урачунатог ПДВ-а
68.080,00 динара са урачунатим  ПДВ-омАГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID