Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге вештачења

   


ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке услуге  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка услуге вештачења - ангажовање овлашћеног вештака за процену тржишне вредности непокретности, Бр. XI-13-404-128/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде који вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:
Набавка услуге вештачења - ангажовање овлашћеног вештака за процену тржишне вредности непокретности

Назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге вештачења - 71319000

Рок за подношење понуде:
10.08.2015.године  до 12:00 часова
Разматрање понуда ће се обавити дана:
10.08.2015.године  у 12:15 часова

Начин подношења понуде
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге вештачења - ангажовање овлашћеног вештака за процену тржишне вредности непокретности, Бр. XI-13-404-128/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде
„Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
 

Позив за подношење понуде

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID