Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Вршење услуге анализе уграђеног шљунка на телу депоније

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге,  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама (Набавке на које се Закон не примењује) - Вршење услуге анализе уграђеног шљунка на телу депоније, Бр. XI-13-404-113/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју Вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Вршење услуге анализе уграђеног шљунка на телу депоније

Назив и ознака из Општег речника набавке: 71600000 - услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга

Рок за подношење понуде:02.07.2015.године  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 02.07.2015.године  у 10:15 часова

Додатни услови: Стручна организација за анализу грађевинског материјала мора да буде :
Акредитована лабораторија по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025
(Доказ: Уверење о акредитацији лабораторије по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025)

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом на број: 013/352799, са назнаком „ Понуда за набавку услуге - Вршење услуге анализе уграђеног шљунка на телу депоније, Бр. XI-13-404-113/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена
Наручилац ће изабраном Понуђачу доставити Наруџбеницу.

Особа за контакт:
Наташа Рајков, дипл. економиста, службеник за јавне набавке
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rsАГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наташа Рајков


Позив за подношење понуда 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID