Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Услуга израде елабората 'Измена програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево)'

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - услуга израде елабората "Измена програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево)“, Бр. XI -13-404-115/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде који вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Услуга израде елабората 'Измена програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево)'

Назив и ознака из Општег речника набавке: Остале услуге - 98390000

Рок за подношење понуде: 01.07.2015.године  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 01.07.2015.године  у 10:15 часова

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге израде елабората „Измена програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево)“, Бр. XI -13-404-115/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs


АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID