Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка стручне литературе за потребе запослених – годишња претплата за периодичне часописе за 2015. годину, обликована у 2 партије

   


На основу чл. 36. и чл. 55.Закона о јавнима набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15), објављујемо:


    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
    2 партије

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра

Опис предмета набавке:
Набавка стручне литературе за потребе запослених - годишња претплата за периодичне часописе за 2015. годину, обликована у 2 партије

Назив и ознака из општег речника набавке:
Периодиче публикације - 22212000

ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда спроводи се у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, који прописује да се исти може покренути због техничких разлога, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.

Партија 1.

Завод за унапређење пословања Д.О.О. Београд, Устаничка бр. 64/14
- је једини издавач и дистрибутер часописа „Саветник“

Партија 2.

НИП образовни информатор д.о.о. Београд, Цара Лазара бр. 5-7
- је једини издавач и дистрибутер часописа :

- Билтен буџетско рачуноводство ( ISSN број 1452-3515)
- Правни саветник ( ISSN број 1820-6646)
- Подсетник за директора ( ISSN број 1820-6638)

Обзиром да постоје искључива права наведеих предузећа на издавање и дистрибуцију наведених публикација, Наручилац је на основу Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка бр.404-02-1920/15 од 01.06.2015.године покренуо преговарачки поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.


НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Партија 1.
Завод за унапређење пословања Д.О.О. Београд, Устаничка бр. 64/14

Партија 2.
НИП образовни информатор д.о.о. Београд, Цара Лазара бр. 5-7
КОМИСИЈА

Сандра Радуловић, лице задужено за реализацију уговора, члан

Љиљана Стојсављевић, дипл. економиста, стручно лице, члан

Злата Живанов Крапеж, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, члан
         

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID