Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге одржавања возног парка Градске управе

   


    На основу тачке 5) Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. XI-13-404-83/2015 од 23.04.2015.године, а у вези са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и бр. 14/15), упућујемо


                        ПОЗИВ

Групи Понуђача:
„Ауторемонт Пивашевић“д.о.о (носилац посла),Панчево, Јабучки пут бр.36, Ауто сервис „Драган Марчетић“, Панчево, Новосељански пут бр.157ц и „Рено Сава“ д.о.о, Београд, Миријевски булевар бр.37, која је учествовала у отвореном поступку јавне набавке услуге одржавања возног парка Градске управе, бр. XI-13-404-49/2015 , по Позиву за подношење понуда објављеног 06.03.2015.године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца архива.панцево.рс.

ДА ПОДНЕСЕ НОВУ ПОНУДУ
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ - У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, СХОДНО ЧЛАНУ 35. СТАВ 1.ТАЧКА 1.) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - Бр. XI-13-404-83/2015

Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора се не мењају (садржина конкурсне документације из отвореног поступка се не мења).
То значи да Ви, као понуђач, нисте обавезни да достављате нову комплетну документацију, већ само да допуните понуду у мери у којој је Ваша понуда, у претходно спроведеном отвореном поступку била неприхватљива, те да исту предметном  преговорачком поступку, учините прихватљивом, достављањем следећег:
-  Образац понуде
- Споразум о заједничком наступању и давању понуде за јавну набавку услуге одржавања возног парка Градске управе који садржи обавезне елементе сходно члану 81. став 4. тачка 6. Закона о јавним набавкама.

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда сходно члану 35. став 1. тачка 1)       Закона о јавним набавкама

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

Опис предмета набавке
Набавка услуге одржавања возног парка Градске управе

Назив и ознака из општег речника набавке
Услуге поправке и одржавања аутомобила - 50112000

Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка:
Наручилац је дана 04.03.2015. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке услуге одржавања возног парка Градске управе, бр. XI-13-404-49/2015 .
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници града Панчева: arhiva.pancevo.rs , дана 06.03.2015.године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 07.04.2015. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској управи града Панчева, Агенцији за јавне набавке, канцеларија бр.3 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована Решењем начелника Градске управе града Панчева бр. XI-13-404-49/2015 од 04.03.2015. године у саставу: Крстић Владимир, дипл. менаџер, стручно лице,заменик члана, Петров Бојан, дипл.правник,члан и Бранислав Батинић, дипл.менаџер, службеник за јавне набавке, члан, сачинила Записник о отварању понуда  бр. XI-13-404-49/2015 .
Комисија је у Записнику констатовала да је до дана 07.04.2015. године до 10:00 часова, пристигла и заведена пријемним штамбиљем једна благовремена заједничка понуда групе понуђача „Ауторемонт Пивашевић“д.о.о ,Панчево, Јабучки пут бр.36, Ауто сервис „Драган Марчетић“, Панчево, Новосељански пут бр.157ц  и „Рено Сава“ д.о.о, Београд, Миријевски булевар бр.37.
У свом Извештају о стручној оцени понуда, дана 07.04. 2015.године комисија је констатовала да је понуда поменутог понуђача неприхватљива јер садржи битне недостатке, те је као такву одбила из следећих разлога:
- понуђач није доставио Образац понуде у коме је био дужан да под тачком 5. Обрасца понуде - "Рок важења понуде" наведе рок важења понуде
- достављени Споразум о заједничком наступању и давању понуде за јавну набавку услуге одржавања возног парка Градске управе не садржи обавезне елементе сходно члану 81. став 4. тачка 6. Закона о јавним набавкама, јер нису прецизно одређене обавезе сваког од понуђача из групе понуђача,  учесника у заједничкој понуди, за извршење уговора.
Дана, 08.04.2015.године, Наручилац је донео Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке услуге одржавања возног парка Градске управе

С обзиром на неодложну потребу Наручиоца за предметном јавном набавком, Наручилац покреће Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда,  у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац позива само  понуђача који је учествовао у претходно спроведеном отвореном поступку, да допуни своју понуду тако да је учини прихватљивом, те сходно томе није у обавези да објави позив за подношење понуда.

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи  рок важења понуде.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се доставља понуђачу који је учествовао у отвореном поступку, а чија понуда је била неприхватљива.

АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за преговарачки поступак јавне набавке набавке - Набавка услуге одржавања возног парка Градске управе Бр. XI-13-404-83/2015 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.05.2015. год. до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 07.05.2015. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА
Отварање понуда и преговарање обавиће се дана 07.05.2015. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Начин отварања понуда и преговарања:
Након отварања понуда и уношења релеватних података у записник, одмах ће се прећи на преговарање
У преговрачком поступку, преговараће се о цени са присутним понуђачем писменим путем, у једном кругу.
Цене које понуђач буде дао, писмено у првом кругу биће коначне и оне ће се бодовати.
Ако понуђач који поднесе понуду, не буде присутан на отварању и преговарању, сматраће се да је остао при цени коју је дао у понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда и преговарању
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).


РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.


Лице за контакт
Марија Крстић, дипл.правник, службеник за јавне набавке
E-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs


КОМИСИЈА

Крстић Милан,стручно лице,
лице задужено за праћење и реализацију уговора
          
Илић Слободан, маш.тех.моторних возила

Марија Крстић, дипл. правник, службеник за јавне набавке

Позив

Обавештење о закљученом уговору
  

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID