Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка добара на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама – Набавка ноутбук рачунара за потребе Одељења инспекције за саобраћај и путеве Градске управе града Панчева

   ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка ноутбук рачунара за потребе Одељења инспекције за саобраћај и путеве Градске управе града Панчева, Бр. XI -13-404-93/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Набавка ноутбук рачунара за потребе Одељења инспекције за саобраћај и путеве Градске управе града Панчева

Назив и ознака из Општег речника набавке:Рачунарска опрема и материјал - 30200000

Рок за подношење понуде:28.05.2015.године  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:28.05.2015.године  у 10:15 часова

Начин подношења понуде:Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Набавка ноутбук рачунара за потребе Одељења инспекције за саобраћај и путеве Градске управе града Панчева“, Бр. XI -13-404-93/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде:„Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт:Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

Процењена вредност ове Јавне набавке је:66.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а

                                                                   АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
                                                             Помоћник директора за послове истраживања
                                                                    тржишта и послове планирања набавки
                                                                     Бранислав Батинић , дипл. менаџер
                                                                        службеник за јавне набавкеПозив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID