Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


6. Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције

   

 основу члана 55. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12 и бр. 14/15), Градска управа града Панчева објављује


ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ


1. Назив наручиоца: Градска управа града Панчева

2. Адреса наручиоца: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

3. Интернет страница Наручиоца: arhiva.pancevo.rs

4. Врста наручиоца: Градска управа

5. Врста предмета: Радови

6. Опис предмет набавке: Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције

7.Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на одржавању путева - 45233141
Природа радова: Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције
Обим радова: оквирно 23.000,00 метара
Место извођења радова: територија града Панчева
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11
Изградња путева и аутопутева

8.    Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора
    јун/јул 2015. год.

9.    Број уговора које наручилац намерава закључити: 1 уговор

10.    Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе      територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити     исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, КнезаМилошабр.20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

 
                                                  НАЧЕЛНИК
                                    Градске управе града Панчева
                                      Милорад Милићевић, дипл. правник

 

Претходно обавештење

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID