Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Услуга организације и обележавања значајних датума из области заштите животне средине

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуга  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Услуга организације и обележавања значајних датума из области заштите животне средине, Бр. XИ-13-404-78/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Услуга организације и обележавања значајних датума из области заштите животне средине

Назив и ознака из Општег речника набавке: Остале услуге - 98390000

Рок за подношење понуде:30.04.2015.године  до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 30.04.2015.године  у 12:15 часова

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4, или на е-маил адресу: јавне.набавке@панцево.рс, или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за услуге коричења“, Бр. XИ-13-404-78/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: јавне.набавке@панцево.рс


АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда
Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID