Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

   
На основу члана 55. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12 и бр.14/15),
а у складу са Одлуком о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода Скупштине града Панчева бр. II -04-06-16/2015-4, од 09.04.2015.год,
Градска управа града Панчева објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Назив наручиоца: Градска управа града Панчева

2. Адреса наручиоца: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4

3. Интернет страница Наручиоца: arhiva.pancevo.rs

4. Врста наручиоца: Градска управа

5. Врста предмета: Услуге

6. Опис предмет набавке: Набавка услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

7.    Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одобравања кредита - 66113000

8.    Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:
    мај/јун 2015.године

9.    Број уговора које наручилац намерава закључити:
    1 уговор

10. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе
    где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
    Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр.20, www.mfin.gov.rs
    Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
    Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

               НАЧЕЛНИК                                                      Градоначелник града Панчева                                    
Градске управе града Панчева                                                Павле Раданов  
            Милорад Милићевић                                                         
   

                                                                                
Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна докумкентација

Додатно појашњење

Додатно појашњење 2

Додатно појашњење 3

Додатно појашњење 4

Додатно појасњење 5

Додатно појасњење 6

Додатно појасњење 7

Додатно појашњење 8

Додатно појашњење 9

Додатно појашњење 10

Додатно појашњење 11

Додатно појашњење 12

Додатно појашњење 13

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

                      

 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID