Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију

   

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуга  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију, Br.XI-13-404-67/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију

Назив и ознака из Општег речника набавке:Услуге одржавања комуникационог система - 50334400

Рок за подношење понуде:08.04.2015.године  до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:08.04.2015.године  у 12:15 часова


Начин подношења понуде:Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију “,
Br.XI-13-404-67/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде:„Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт:Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rsМолимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е маил-а.
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавкеПозив за подношење понуда
 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID