Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге интернета, обликована у две партије

   

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Поступак јавне набавке мале вредности

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге
Опис предмета набавке: Набавка услуге интернета, обликована у две партије, и то:
партија 1. - Интернет и Л3ВПН
партија 2. - Интернет паркови

Назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге интернета- 72400000

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (за партије 1. и 2.)
Процењена вредност јавне набавке: 1.218.554,00 динара без урачунатог ПДВ-а, и то:
партија 1. -  1.093.554,00 динара без урачунатог ПДВ-а
партија 2. -  125.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
За партију 1.: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.
За партију 2.: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
За партију 1.: Елементи  критеријума су дати у следећој табели:

Редни
број
Назив елемента
Број пондера
1.
Најнижа понуђена цена
 90
2.
Највећи понуђени кориснички опсег ип адреса
 5
3.
Технологија синхроног протока за удаљене локације
 5
УКУПНО: 100 пондера

Елементи критеријума дати су у табели, при чему ће се избор најповољније понуде вршити применом методологије за доделу пондера која је одређена следећим формулама:

1. Број пондера за елемент критеријума - најнижа понуђена цена (максимум 90 пондера) -добија се применом формуле:
Најнижа понуђена цена x 90
Понуђена цена

2. Број пондера за елемент критеријума - највећи понуђени кориснички опсег ип адреса (максимум 5 пондера),  добија се на следећи начин:
Понуђач са највећим понуђеним корисничким опсегом  ип адреса добија 5 пондера, а Понуђач са мање понуђеним  корисничким опсегом  ип адреса добија 0 пондера.

3. Број пондера за елемент критеријума - технологија синхроног протока за удаљене локације (максимум 5 пондера) добија се на следећи начин:

Уколико је за удаљене локације понуђена технологија синхроног протока Понуђач добија 5 пондера, уколико није понудио технологију синхроног протока добија  0 бодова.

Уговор ће бити додељен оном понуђачу чија понуда буде имала највећи укупан број пондера за све наведене елементе критеријума 1+2+3 (најнижа понуђена цена + кориснички опсег ип адреса + технологија синхроног протока за удаљене локације).
Максималан укупан број пондера који понуда може имати јесте 100 пондера
У ситуацији када постоје две или више понуда са  једнаким бројем пондера, елемент критеријума на основу кога ће уговор бити додељен биће најнижа понуђена цена

За партију 2.: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Набавка услуге интернета, обликована у две партије, Бр. XI-13-404-55/2015 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.03.2015. године до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 25.03.2015. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 25.03.2015. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт
Наташа Рајков, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, члан Комисије за јавну набавку,
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rsКОМИСИЈА


Далибор Винкић, стручно лице                                

Петар Новаков, стручно лице                                

Наташа Рајков, дипл. економиста, службеник за јавне набавке                   

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Обавештење о закљученом уговору -Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID